ad222
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ข่าวด่วน

เลี้ยงลูกให้ดี / โดย พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

On December 11, 2017
643-22

คอลัมน์ : พบหมอศิริราช

ผู้เขียน : พญ.สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย ซึ่งพัฒนาการของเด็กจะดีหรือไม่นั้น นอกจากเป็นผลมาจากปัจจัยในตัวเด็ก ได้แก่ พันธุกรรม ความสมบูรณ์ของสมอง ระบบประสาท ความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ว การเลี้ยงดูก็ยังมีส่วนสำคัญอีกด้วย

สมองเป็นอวัยวะที่น่ามหัศจรรย์มาก มีหน้าที่ควบคุมความคิด วิเคราะห์ สมาธิ พฤติกรรมและการเคลื่อนไหว นอกจากนี้สมองแต่ละส่วนยังมีการทำงานที่ประสานกัน เมื่อมีการบาดเจ็บของเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่ก็สามารถทำงานทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง

แม้ว่าสมองจะถูกสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์และเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทมากขึ้น แต่หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์ประสาทไม่ได้เพิ่มขึ้น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างเส้นใยประสาทที่ซับซ้อน ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

เมื่อได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กจะสร้างใยประสาทเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆไว้ในธนาคารสมอง เมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่จะประยุกต์เข้ากับความรู้ที่มีอยู่เกิดเป็นทักษะต่างๆเพิ่มขึ้น ดังนั้น พ่อแม่ควรส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสหลายๆทาง จะสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้มาก

นอกจากนี้สมองเด็กยังมีความไวในการเรียนรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละวัย ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ด้านการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมอารมณ์ และการสร้างนิสัยต่างๆ จะอยู่ภายใน 2 ปีแรก และช่วงที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาคือช่วง 2-3 ปีแรกของชีวิต

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างคือ เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าการเรียนที่เคร่งเครียด ควรส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสคิดหาเหตุผล ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลที่เหมาะสมของพ่อแม่ จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดี


You must be logged in to post a comment Login