วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

บี.กริม คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องปีที่ 2

On September 26, 2023

บี.กริม คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นการบริหารบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ และยั่งยืน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน และ คุณกิตติ พัฒนลีนะกุล ประธานกลุ่มธุรกิจ บี.กริม อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2023 จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

คุณนพเดช กรรณสูต และคุณกิตติ พัฒนลีนะกุล เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ บี.กริม สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม ให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสนับสนุนกันระหว่างทีมผู้บริหารและพนักงาน มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการทำงานและหลักปฏิบัติของ บี.กริม ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บี.กริม มีการดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ “องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเตรียมพร้อมการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล อาทิ ร่วมกับ Global Innovation Catalyst (GIC) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Oxford มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน และความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และ Harbour.Space University จากประเทศสเปน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งนวัตกรรม เป็นต้น

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล กล่าวเสริมว่า การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Doing Business with Compassion) คือ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ บี.กริม มุ่งปฏิบัติมายาวนานกว่า 145 ปี บี.กริม มีการบริหารดูแลบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับ การส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือกับธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร ต้องขอขอบคุณครอบครัว บี.กริม ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรอย่างดีเยี่ยม การได้รับรางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป็นสิ่งที่ทำให้ทางทีม People Partnership มุ่งมั่นในการดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุด ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

รางวัล HR Asia Awards เป็นรางวัลที่ครอบคลุมในกลุ่ม 15 ประเทศของเอเชีย ได้แก่ จีน กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และไทย ส่งผลให้เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ


You must be logged in to post a comment Login