วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กรมการปกครอง คว้าอันดับ 1 สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

On August 6, 2022

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง ได้รับผลการประเมินที่ 99.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ประเภทหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า และเป็นอันดับ 1 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย และถือเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน โดยรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ในด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม  และความโปร่งใส ดั่งคำขวัญ ของกรมการปกครองที่ว่า “ไม่โกง โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต คือ จิตสำนึกคนกรมการปกครอง”

กรมการปกครอง ขอขอบคุณ บุคลากรฝ่ายปกครอง ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเกิดประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง


You must be logged in to post a comment Login