วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมการข้าวอัพเกรดอาชีพทำนา จัดติวเข้มใช้โดรนเกษตร เสริมแกร่งประสิทธิภาพการผลิต

On January 27, 2022

นายณัฎฐกิตติ์  ของทิพย์  รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ครั้งที่ 1 ซึ่งกรมการข้าวโดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เกษตรกร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว และผู้สนใจ

นายณัฎฐกิตติ์  ของทิพย์  รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าใจและตระหนักถึงการใช้โดรนทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยต่อตนเอง และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปัจจุบันการใช้โดรนทางการเกษตรในประเทศไทยมีความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมีการนำไปใช้ในการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวเป็นหลัก ช่วยให้มีการใช้แรงงานและเวลาที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมของเกษตรกร การที่นำโดรนมาใช้ในแปลงนานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับจ้างฉีดพ่น และเกษตรกรเองจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้โดรนสำหรับการเกษตรด้วย เพื่อให้การฉีดพ่นสารมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ถือว่า เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โดรนทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2565 กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้มีการอบรมการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 2 ครั้ง ภายใต้แผนงานนวัตกรรมด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อรองรับการเกษตรสมัยใหม่  ดำเนินการอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2  ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จำนวน 50 ราย และครั้งที่ 2 วันที่ 28 มกราคม  ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จำนวน 50 ราย

“ ผลการดำเนินการครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งกรมการข้าว และภาคเอกชน เช่น หัวข้อ การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวอย่างปลอดภัย และหัวข้อ การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดพ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการสาธิตถึงเทคนิคการสาธิตการใช้โดรนทางการเกษตรเพื่อการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพแลปลอดภัย”นายเฉลิมชาติ กล่าวในที่สุด
 


You must be logged in to post a comment Login