วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ข่าวดี ค่าก่อสร้างลดลงในไตรมาส 3/2564

On November 23, 2021

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

ณ ไตรมาสที่ 3/2564 ราคาค่าก่อสร้างอาคารลดลงถึง -0.76% ในช่วง 1 ไตรมาสที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3) ทั้งที่ตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น นี่นับเป็นข่าวดีที่ไม่ทำให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นจนประชาชนไม่สามารถซื้อได้

ค่าก่อสร้างอาคารนี้มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าแห่งประเทศไทย  ดัชนี้เป็นเครื่องชี้ภาวะตลาดการก่อสร้างและตลาดที่อยู่อาศัย เช่น ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินบางรายอาจอ้างว่าค่าก่อสร้างแพงขึ้น ต้องขึ้นราคา แต่ในปัจจุบันกลับลดลงแล้ว

การจัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และ ดร.โสภณ ก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ดร.โสภณ จึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิฯ จึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ มูลนิธิฯได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (กันยายน 2564)

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                                  6.83%

            ซิเมนต์                                                    11.62%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                     15.59%

            เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก                             25.16%

            กระเบื้อง                                                    6.51%

            วัสดุฉาบผิว                                                3.36%

            สุขภัณฑ์                                                    1.94%

            อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา                              12.31%

            วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                                       16.68%

            รวม                                                       100.00%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564-กันยายน 2564 (ไตรมาสที่ 2 ปี 64-ไตรมาสที่ 3 ปี 64) สรุปว่ามีการลดลงของวัสดุต่างๆ เฉลี่ย -0.76% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ เหล็กลดลง – 3.4% กระเบื้องลดลง -0.1% อุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง -0.4% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลง -0.1% ส่วนวัสดุที่มีราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ วัสดุฉาบผิว และส่วนวัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น+0.1% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +1.0% สุขภัณฑ์เพิ่มขึ้น +0.2% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

ดัชนีรวม -0.76%

            ไม้                                                            0.00%

            ซีเมนต์                                                      0.10%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                                       1.00%

            เหล็ก                                                       -3.40%

            กระเบื้อง                                                   -0.10%

            วัสดุฉาบผิว                                                0.00%

            สุขภัณฑ์                                                    0.20%

            อุปกรณ์ไฟฟ้า                                             -0.40%

            วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                                        -0.10%

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง ลดลง -0.46% ในไตรมาสที่ 3/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. ค่าวัสดุ                                          60%              -0.76%              59.54%

            2. ค่าแรง                                          20%               0.00%              20.00%

            3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ               20%               0.00%              20.00%

                                                            100.00%                                      99.54%

            สรุป                                                                                            -0.46%

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมิถุนายน 2564 มีผลออกมาดังนี้:

สรุปการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือนกันยายน 2564

1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือนมิถุนายน 2564 (มิถุนายน–กันยายน 2564)

2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับลดลง -0.76% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาลดลง ได้แก่ เหล็ก กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาคงที่ ได้แก่ ไม้ วัสดุฉาบผิว ส่วนกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สุขภัณฑ์ เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับลดลง -0.76% (ผลจากการปรับลดลงของกลุ่ม เหล็ก กระเบื้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ)

3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับลดลง -0.46% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างลดลงเล็กน้อย

ยกตัวอย่างในกรณีบ้านเดี่ยว ราคาปานกลางสำหรับบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เป็นเงิน 12,100 บาทต่อตารางเมตร ณ สิ้นปี 2561 แต่ ณ ไตรมาสที่ 3/2564 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 12,600 บาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 4% หรือเพิ่มขึ้นปีละ 1.48% ซึ่งก็ยังนับว่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินที่เฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี ดังนั้นราคาบ้านจึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนักในช่วงที่ผ่านมา

อนึ่งสำหรับรายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารที่มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นแสดงไว้ ณ ที่นี้: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php


You must be logged in to post a comment Login