วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สถาบันสิทธิมนุษยชนฯ ม.มหิดล เผยงานวิจัยเพื่อสิทธิเด็ก เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล

On November 22, 2019

เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสิทธิเด็กสากล” ขององค์การสหประชาชาติ และในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นปีครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ Convention on the Rights of the Child (CRC) ที่ว่าด้วยศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

CRC ถือเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศแรกที่ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปแบบ โดยต่อมาได้กลายเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่มีประเทศสมาชิกให้สัตยาบันจำนวนมากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้เด็กมักจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สำคัญ และเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิต่างๆ แต่เมื่อมีอนุสัญญาดังกล่าวขึ้น ทำให้รัฐมีพันธะผูกพันทั้งทางด้านกฎหมายและศีลธรรมในการทำให้เด็กได้รับสิทธิของตน

จากงานวิจัยด้านสิทธิเด็กในเอเชียอาคเนย์ของ ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP) พบว่า มีเด็กอพยพประมาณ 500,000 คนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ลักลอบเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่มีเอกสารรับรองการเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เด็กเหล่านี้จึงตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์และการละเมิด รวมถึงการค้าเด็ก ทั้งๆที่ประเทศไทยในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีการจัดการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึงการค้ามนุษย์ในเด็กอย่างเข้มงวด ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี จึงมองว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ให้เข้าถึงสิทธิที่พวกเขาพึงได้รับ

11

ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี

นอกจากนี้งานวิจัยของ ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี ยังพบว่า แรงงานเด็กวัยรุ่นต่างด้าวส่วนใหญ่ที่ทำงานในประเทศไทยมีความสุขกับชีวิตและงาน เนื่องจากได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ และได้ส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่ แต่ก็พบว่าบางครั้งถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง และเสี่ยงต่อการถูกจับส่งกลับประเทศ

บทสรุปจากงานวิจัยของ ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี ได้เรียกร้องให้สนับสนุนการย้ายถิ่นอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของอาเซียน ปี ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) ที่ว่า “ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยกัน” (Forging Ahead Together)

12

ดร.มาร์ค ปีเตอร์ คาปาลดี กล่าวต่อไปว่า ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (IHRP) มีการเรียนการสอนและวิจัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเด็กเป็นส่วนสำคัญ ทั้งในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก เราไม่เพียงแต่เข้าใจถึงมาตรฐานและกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเท่านั้น แต่ยังสอนให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการที่สังคมมองและปฏิบัติต่อเด็กๆ โดยนักศึกษาของเราหลายคนเลือกที่จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปัญหาสิทธิเด็กในเอเชีย โดยเราจะช่วยแนะวิธีการวิจัยที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาด้วย

ติดตามข่าวสารและบทความที่น่าสนใจด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้ที่ www.ihrp.mahidol.ac.th

 

****

เขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


You must be logged in to post a comment Login