วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เสริมแกร่งชาวไร่อ้อยสู่ยุค Thailand 4.0 จัดอบรมการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด

On May 24, 2019

รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ นักวิจัยด้านอ้อยเปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยแม้ว่าจะส่งออกน้ำตาลมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท แต่ยังพบว่าชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกและบริหารจัดการไร่อ้อยที่ดี ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาชาวไร่อ้อย จะต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค “Industry 4.0” พัฒนาและเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการปลูกอ้อย และสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในไร่อ้อยของตนเองได้ จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming)” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ฝึกอบรมให้กับชาวไร่อ้อยได้รับความรู้ความเข้าใจและวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกอ้อย ตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกอ้อย ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทราบถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ระบบการรับซื้ออ้อย และระบบการซื้อขายน้ำตาลของประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำไร่อ้อยแบบ Thailand 4.0

2

สำหรับการฝึกอบรมจะดำเนินการผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นศูนย์อ้อยภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคเหนือ จังหวัดกำแพงเพชร, ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี โดยจัดอบรมให้ชาวไร่อ้อยจำนวนกว่า 120 คน ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 54 ชั่วโมง จำนวน 10 บทเรียน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอ้อย การบริหารจัดการไร่อ้อย พันธุ์อ้อยและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ดินและนวัตกรรมการจัดการดินเพื่อการปลูกอ้อย การปลูกอ้อยอย่างชาญฉลาด การดูแลรักษาอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม โรค แมลงศัตรูในอ้อย การเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและความหวานของอ้อย และระบบอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์จากอ้อยของประเทศไทย

3

โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวไร่อ้อยเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดอบรมครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี มีชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวนกว่า 50 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการไร่อ้อยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกอ้อย จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวขนส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาล เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรยุค Thailand 4.0

4

“โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตอ้อยอย่างชาญฉลาด (Smart Sugarcane Farming) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายที่สนับสนุนงบการจัดอบรม และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยตั้งเป้าหมายเมื่อจบหลักสูตรชาวไร่อ้อยจะสามารถนำทฤษฎีความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการทำอ้อยให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยได้สูงสุด รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ และหวังว่าชาวไร่อ้อยที่มาอบรมจะเป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดความสำเร็จไปยังพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยกันต่อไปในอนาคต”


You must be logged in to post a comment Login