วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567

กรุงไทยออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าน้ำท่วม

On November 24, 2017

นางอรนุช  ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่ประสบอุทกภัยจากพายุดีเปรสชัน คีโรกี ในหลายพื้นที่ทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลางและปริมณฑล เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระยอง ฯลฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าเป็นการเร่งด่วน

“ธนาคารจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเดิมเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใน 3 เดือนแรก พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเดือนที่ 4–12 ปรับลดดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้เดิมลง 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยชำระเงินต้นตามเงื่อนไข และสามารถขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุดได้ถึง 5 ปี ซึ่งอายุรวมของผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว สามารถติดต่อสาขาที่มีบัญชีเงินกู้ได้ถึงสิ้นปี 2560”

อนึ่ง ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแลตนเอง และผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ โดยในปลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login