วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ

On October 20, 2016

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 21 ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม/ ปศุสัตว์ ก่อสร้าง ประมง และการบริการ คุณสมบัติเป็นเพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นติดคุก เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไทย ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 3 ใบ สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว สถานที่รับสมัครมีจำนวน 2 แห่งคือ 1. กรุงเทพมหานคร ที่กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สมัครวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สนใจจะต้องสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครภายในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 02245-9429 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694


You must be logged in to post a comment Login