วันพฤหัสที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

ผลแห่งการประพฤติดี

On November 19, 2020

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 19 พ.ย. 63)

ได้ยินข่าวที่น่าปลื้มใจ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์ พระฝรั่งต่างชาติ 2 รูป คือ “พระเทพญาณวิเทศ” (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ พระเถระชาวสหรัฐอเมริกา เป็น “พระพรหมวชิรญาณ” และตั้งสมณศักดิ์ “พระฟิลลิป ญาณธัมโม” พระเถระชาวออสเตรเลีย เป็น “พระราชวชิรญาณ” ซึ่งทั้ง 2 รูป เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระเทพญาณวิเทศ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะ รอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิจิตรธรรมปฏิภาณ วิปัสสนาญาณวงศวิสิฐ ราชมานิตวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะ และในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา

สำหรับพระเทพญาณวิเทศ เชื่อเดิมคือ โรเบิร์ต สุเมโธ หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระในสายพระป่า เป็นศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรกของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ในประเทศไทย และวัดอมราวดี ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ตราบจนเกษียณเมื่อ พ.ศ. 2553

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม เป็น พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ารัตนวัน จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ พระครูใบฎีกา ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2563

สำหรับพระอาจารย์ญาณธัมโม เดิมชื่อ ฟิลลิป จอห์น โรเบิร์ต  เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2498 ที่เมืองอาดิเลด ประเทศออสเตรเลีย เดิมเป็นอาจารย์ฝึกสอนชีววิทยา แต่เพราะความบังเอิญได้รู้จักพระพุทธศาสนา และเกิดความสนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงถวายตัวเป็นผ้าขาวที่วัดป่าพุทธธรรม เมืองซิดนีย์ พ.ศ.2521 เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีความตั้งใจจะมาบวชในพระพุทธศาสนา ตามคำแนะนำของเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธธรรมขณะนั้น

โดยได้บรรพชากับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวิชรญาณสังวร ที่วัดบวรนิเวศ จากนั้นเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับ หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม ที่วัดเขาน้อยสามผาน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2523 อุปสมบท และจำพรรษาที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี มีพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อนในพระชาวต่างประเทศขึ้นสูงสุดขึ้นชั้นพรหม ถ้าขึ้นอีกครั้งก็เรียกว่า เป็นสมเด็จ จะมีไหมในประเทศไทยเราจะให้พระฝรั่งได้ขึ้นถึงสมเด็จ ถ้าเป็นไปก็ถือว่า เป็นประวัติศาสตร์ของวงการสงฆ์ไทยหรือว่า สงฆ์ต่างประเทศ เลื่อนไปเพื่ออะไร หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า ก็เพื่อทำงานให้สะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวตะวันตก

รัชกาลที่ 9 ท่านเคยทรงตรัสว่า การเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระเพื่อพระจะได้ไปทำงานให้มีน้ำหนัก เพราะชาวโลกยังเชื่อกันว่าพระ ก.กับเจ้าคุณ ก.ถ้าพูดเทศน์สอนอะไรต่างๆ น้ำหนักมักไปอยู่ที่พระราชาคณะที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์แล้ว มีผลในการเผยแพร่ทำให้น่าเชื่อถือ ทำให้เกิดความยอมใจเลื่อมใสศรัทธา นี่ต้องเรียกกันว่า ผลแห่งการประพฤติดี ปฏิบัติงาม ซึ่งในกลุ่มของลูกศิษย์หลวงพ่อชานี้ เรียกว่า เป็นอันดับ 1 ที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ เช่น พระอาจารย์สุเมโธ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์แรกๆที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์

นี่ใครจะบอกยศสร้างขุนนางพระ การยกย่องกันยังไงก็ดีกว่า เพราะการให้เกียรติ การยกย่อง การเทิดทูน การส่งเสริมให้เกิดกำลังใจ กำลังศรัทธาเป็นคุณแก่พระศาสนา เพราะว่า พระถ้าให้ถูกพิจารณาเลื่อนแล้วก็ต้องถือว่า ส่วนใหญ่ได้พิจารณาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่เจริญศรัทธา เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความเลื่อมใส เชื่อฟัง ส่งผลให้คำสั่ง คำสอนจะเกิดประสิทธิผล เกิดการน้อมนำไปปฏิบัติกันมากขึ้น เพราะถือว่า ได้มาจากพระผู้ใหญ่ที่ทำคุณงาม ความดี จนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ มักจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตามมา

ตรงนี้เป็นพระราชประเพณีที่องค์ศาสนูปถัมภก และเรื่องการยกย่อง ถือเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ การเลื่อนไม่ใช่เป็นการลิดรอน บั่นทอน ซึ่งตรงกันข้ามกับลิดรอน บั่นทอน การส่งเสริม การเลื่อนลำดับขึ้นไปให้ศีล ให้พร ให้กำลังใจได้เกิดขึ้น ก็ถือว่า เป็นเรื่องดีงามก็แล้วกัน

 

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login