วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ศิริราชจัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

On April 28, 2017
070509-07

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช ทุกวันเวลา 12.15 น. และเวลา 16.30 น. บรรยธรรม เเละทอดผ้าป่าสามัคคี จากพระเถรานุเถระ อาทิ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) พระภาวนาเขมคุณ (สุรศักดิ์ เขมรํสี) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย) พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ซึ่งจะมีพิธีเปิดเเละถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชฯ โทร. 0 2419 9435, 0 2419 7426


You must be logged in to post a comment Login