วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

CPL แจงรายได้ 9 เดือน 1,477 ล้านบาท

On November 14, 2016

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรู ปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกิจการในกลุ่มบริษั ทเจริญสิน เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 (กรกฎาคมถึงกันยายน) ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 380.24 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 145.58 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวด เดียวกันของปีก่อน โดยมี กำไรเบ็ดเสร็จรวม 3.08 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,477.22 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 342.09 ล้านบาท โดยมี ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 17.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า สัดส่วนการขายสินค้าของ CPL ในไตรมาสที่ 3 ยังทรงตัว แม้ว่าบริษัทฯ จะยังคงได้รับ คำสั่งซื้อจากลูกค้าตามปกติ แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ลดลง เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงโละ สต็อกสินค้าในคลังสินค้า ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ไตรมาสแร ก ดังนั้น แม้ว่าอัตราการทำกำไรยังอยู่ในเ กณฑ์ปกติ แต่เมื่อได้รับคำสั่งซื้อเข้ามา น้อยกว่าปกติ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐ กิจโดยรวม ทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม CPL ได้ใช้ช่วงเวลาเน้นศึกษาและพัฒน าระบบการผลิตให้มีความง่ายและกร ะชับขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย รวมถึงเพิ่มจำนวนสินค้าให้หลากห ลายขึ้น

โดยขณะนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในกา รขยายไปสู่สินค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตหนังในห ลายรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างการหารือกับหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้ าในประเทศและต่างประเทศ และยังมีการศึกษาการลงทุนใหม่ที่ น่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในระยะยาว

“ถ้าประเมินปีนี้ทั้งปี ก็ต้องยอมรับว่า ผลงานอาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้ งไว้ เนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ ว แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราพยายามใช้จังหวะเวลานี้เป็นโ อกาสในการปรับปรุงการบริหารสิ นค้า จัดการสินค้าและมีการพัฒนาธุรกิ จใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับเราในระยะยาว และทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งช่วงนี้เราโฟกัสในส่ วนการบริหารการจัดส่งสินค้าต้ นน้ำ เพื่อกระจายให้แก่คู่ค้าในภูมิภ าคเอเซียแปซิฟิก คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้บริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการบริหารจัดก ารสินค้าในภูมิภาคนี้ และเป็นการขยายฐานการจัดจำหน่าย ไม่เพียงแต่หนังสำเร็ จรูปให้แก่ลูกค้ารองเท้าชั้นนำเ หมือนที่ผ่านมาเท่านั้น” นายสุวัชชัยกล่าว

อย่างไรก็ดีแม้ว่า คำสั่งซื้อจะได้รับผลจากการชะลอ ตัวของเศรษฐกิจ แต่หากพิจารณาในแง่ของราคาหนั งดิบ ก็พบว่า ได้ลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ทำให้คู่ค้าเริ่มกลับมาให้ความส นใจกับสินค้าประเภทหนังแท้มากขึ้น เริ่มมีการออกแบบรองเท้า และเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวในกา รทำตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในระยะยาวแนวโน้มของอุตสาหกรรมร องเท้า ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปในตลาดโ ลกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง CPL ในฐานะผู้ผลิตหนังฟอกสำเร็จรู ปชั้นนำ ที่มีคู่ค้าเป็นแบรนด์ที่แข็งแก ร่งระดับโลก ยังคงเชื่อมั่นว่า ในปี 2560 หลังจากเศรษฐกิจโลกมีสั ญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุ ปโภคบริโภคจะกลับมาคึกคักขึ้น ก็จะทำให้คำสั่งซื้อหนั งฟอกสำเร็จรูปสำหรับผลิตรองเท้ ากลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในขณะนี้ก็เริ่มมีการเจรจากา รผลิตของปีหน้า ที่สามารถทยอยรับรู้คำสั่งซื้อแ ละเริ่มวางแผนเตรียมการจัดส่งล่ วงหน้าเข้ามาบ้างแล้ว


You must be logged in to post a comment Login