วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล

On September 29, 2022

วันที่ 25 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิด งานเดิน – วิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “MU Charity 2022 : Run for Chance”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและขาดแคลนทุนทรัพย์

ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเเละศิษย์เก่าสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ คลินิก ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวเเพทยศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนงาน และเหล่านักวิ่งกว่า 2,500 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ MU Lake มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

​มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลประเภท Over All ชายและหญิง  โดยมี ร.ต.อ.ปฏิการ เพชรศรีชา(สถิติ 36.47 นาที) และคุณณัฏฐพร สมิทธิวิโรจน์ (สถิติ 46.32) ได้รับถ้วยพระราชทานเกียรติยศ  จากนั้น ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลแบ่งออกตามรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี /18-29 ปี/30–39 ปี / 40–49 ปี / 50–59ปี / 60 ปีขึ้น  ประเภทชาย/หญิงตามลำดับ


You must be logged in to post a comment Login