วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

On September 22, 2022

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยเพทาย เพชรรัตน์ และกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด แก่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมี พลโท ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ


You must be logged in to post a comment Login