วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์

On April 24, 2021

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร. ประทีป  ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบประชุมผ่าน        สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e – Shareholder Meeting) เพื่อรายงานผลดำเนินงานปี 2563 และแผนดำเนินงานปี 2564 ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2563 อัตราหุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น (งวด 6 เดือนแรก อัตราหุ้นละ 0.50 บาท) และ งวด 6 เดือนหลัง อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ อาคาร ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา


You must be logged in to post a comment Login