วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

โปรดเกล้าฯครม.ประยุทธ์2/2 “ดอน” ควบรองนายกฯ

On August 6, 2020

วันนี้ (6 ส.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรี อีกตำแหน่งหนึ่ง
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สำหรับ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามโผก่อนหน้านี้ โดยเป็นคนนอก 2 คน คือ นายสุพัฒนพงษ์ กับนายปรีดี เช่นเดียวกับนายอนุชา นายสุชาติ นายเอนก และนางนฤมล แต่ที่น่าสนใจคือ การเพิ่มตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอีก 1 ตำแหน่ง คือ นายดอน ทำให้ปัจจุบันมีรองนายกรัฐมนตรี จากเดิม ครม.ประยุทธ์ 2/2 มีเพียง 5 คน มาเป็น 6 คน ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การต่างประเทศ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ขณะที่ปัจจุบัน ครม.ประยุทธ์ 2/2 มีจำนวน 36 คน 41 ตำแหน่ง


You must be logged in to post a comment Login