วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นายกฯสั่งทบทวนตั้ง52หน่วยงานใหม่ตามแผนปฏิรูป

On January 3, 2019

ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ 52 หน่วยงานตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมาว่า เราได้ให้ข้อเสนอในที่ประชุม ครม. ว่าการตั้งหน่วยงาน 52 หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานองค์การมหาชนและส่วนราชการ รวมถึงกรมใหม่ เป็นจำนวนที่มาก และยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ในรายละเอียดว่าเหมาะสมและจำเป็นจะต้องตั้งมากมายขนาดนั้นหรือไม่ หรือที่มีอยู่เพียงพอแล้ว หรือควรจะยกเลิก โดยเราได้ไปดูแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งให้ภาคราชการมีขนาดเล็กลง ทำงานแบบคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานใหญ่ เพราะการตั้งหน่วยงานจำนวนมากขนาดนี้มีตรรกะขัดกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ก.พ.ร. เห็นว่ามีภาระกับงบประมาณของรัฐมาก และไม่มีใครรับประกันว่าการตั้ง 52 หน่วยงานแล้วประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรือง หากจะตั้งหน่วยงานใหม่ต้องยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อน

นายปกรณ์กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ครม. นายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับข้อเสนอและสั่งการให้มีการทบทวน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ รับกลับไปพิจารณาทบทวนแก้ไข เนื่องจากขณะนี้กฎหมายที่เสนอเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนใหญ่จะมีการตั้งหน่วยงาน กรม และองค์การต่างๆ อย่างไรก็ตาม หลังจากปรับแก้แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะนำเข้า ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง โดยคาดหวังว่าจะเสร็จทันก่อนการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ยืนยันว่า ก.พ.ร. ไม่ได้ขัดแย้งหรือทะเลาะกับใคร เพียงเสนอตามหลักการว่าควรจะเป็นอย่างนี้


You must be logged in to post a comment Login