วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สกว.-สกอ.เชิดชูเกียรติ10นักวิจัยเด่นจากหิ้งสู่ห้าง

On January 12, 2018

สกว. จับมือ สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น จาก 7 สถาบัน ด้านรองนายกรัฐมนตรี ฝากถึงนักวิจัยช่วยกันปฏิรูป ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศรองรับประเทศไทย 4.0 ย้ำรัฐบาลจะปลดล็อค อุปสรรคในการทำวิจัยทั้งหมดเพื่อให้นักวิจัยได้รับการคุ้มครองสิทธิ ได้รับผลตอบแทนเมื่อมีการขยายผลต่อยอด

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของ ประเทศในยุค Thailand 4.0” ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 พร้อมมอบ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award โดยมีนักวิจัยร่วมงานกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ยังกล่าวว่า งานวิจัยที่มีคุณค่าก่อให้เกิดปัญญาที่มีความแน่น เกิดจากระบบการกลั่นออกมา เป็นผลที่นำมาใช้งานและต่อยอดได้และก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำคัญคือนำไปสู่การพัฒนาด้านพาณิชย์และการค้า เครือข่ายวิจัยถือเป็นเรื่องท้าทายที่พวกพี่ ๆ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 50 เป็นต้นมา ทุกคนเชื่อมั่นว่าการวิจัยในภาพรวมมีความสำคัญ เมื่อมีการสร้าง งานวิจัยจะเกิดปัญญาและความรู้ ที่นำไปสู่เทคนิคหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นสหวิชา ทำให้เกิดตัวเร่ง ในการ เกิดนวัตกรรม ผลผลิตใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดผลในด้านต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลา นวัตกรรมจากเทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ นาโน ชีวภาพ พลังงาน ยางครบวงจร เหล่านี้เรามีพื้นฐานค่อนข้างมากแต่มักจะทำกันเป็นแท่ง ๆ เป็นส่วน ๆ เก็บเป็น ภูมิปัญญาของตัวเอง ยังไม่ถึงเวลาก็เก็บเข้าลิ้นชักจนลืมแล้วอยู่บนหิ้ง นอกจากนี้คนไทยมักไม่เชื่อคนไทยด้วยกันเอง เราต้องพิสูจน์ด้วยการผลิตและขายในต่างประเทศ จนคนไทยตื่นตัวจึงยอมรับ เราถูกกระแสค่านิยม ต้องใช้หรือกินของ จาก ต่างชาติจึงจะเท่ เราพิสูจน์แล้วว่าอาหารไทย ข้าวไทย มีคุณประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ต้องอาศัย ทุนวิจัยและเครื่องมือเพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ สมุนไพรก็เช่นกันในบ้านเรามีมากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ปัญหา คือผลิตมาแล้วต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการรับรองคุณภาพทางยาและอาหาร ทำให้ เป็นอุปสรรคที่เดินไปได้ช้ากว่าต่างประเทศ เราผลิตแล้วยังโฆษณาไม่ได้เพราะจะมีปัญหาด้านกฎหมาย ต้องส่งต่อ ความรู้หรือขายตรง

ทั้งนี้ต้องเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ใช้ประโยชน์ได้และมีเสถียรภาพ ซึ่งแบ่งย่อย ออกเป็นสาขาต่าง ๆ จาก 10คลัสเตอร์ใหญ่ ที่สามารถนำมาเป็นประเด็นวิจัย เพื่อให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0 ได้ เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตัวเอง ผลิตเองและซ่อมบำรุงได้ เกิดการสร้างงาน เราต้องดูว่า อะไรที่เป็นจุดแข็งที่เราต้องเร่งพัฒนาตามความต้องการของตลาด และความเท่าเทียม ที่คนไทยทุกคนจะเข้าถึง บริการของภาครัฐ การศึกษา มีโอกาสรับทุนที่จะพัฒนาต่อยอดหรือวิจัย

การทำนวัตกรรม ทำงานในเชิงวิชาการ หรือในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เราเปิดโอกาสให้นักวิจัย ที่ใช้ทุนของหลวงไม่จำเป็นต้องทำราชการอย่างเดียว แต่ทำงาน ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการปฏิรูปของรัฐบาล ที่เห็นความสำคัญ และให้การ สนับสนุน เหมือนขบวนรถไฟที่ต้องไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการวิจัย องค์ความรู้ เทคนิคผสมผสานที่ก่อให้เกิดผลผลิต เราได้เตรียมการยกร่างกฎหมายที่เชื่อมโยงงานวิจัย งบประมาณ องค์กร และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อีกประเด็นสำคัญคือ งบประมาณ นอกจากการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ยังต้อง มีการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มเป็น 70% ในปี 2562 ควรมีงบต่ำสุด 4 หมื่นล้านบาท งบวิจัยจะได้กระจาย ตามความต้องการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และให้ภาคการศึกษาและชุมชน ได้มีโอกาส ทำวิจัยด้วย ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการชี้เป้าต้องร่วมกำหนดความต้องการของโลก เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ว่าจะอยู่จุดใด จะได้วางแผนการทำวิจัยได้ถูกต้อง มีส่วนร่วมกันตั้งแต่กำหนดโจทย์และงบประมาณ ภาคเอกชนจึงมีส่วน สำคัญมากในการร่วมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เชื่อว่าจากนี้ไปเราจะร่วมมือกับภาคเอกชน และ ประชาชนมากขึ้น เราจะมีคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งน่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ ตั้งแต่เดือน เมษายนเป็นต้นไป

ด้าน ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า สกว. ได้ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) จัดมอบรางวัลดังกล่าวแก่ 10 นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนเมธีวิจัย สกว. และนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้ง คุณภาพของงานวิจัย ตลอดจนผลกระทบต่อวงวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจ ในการ  พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป โดยนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่านในสาขาต่าง ๆ จาก 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันวิทยสิริเมธี นอกจากนี้ สกว. ยังได้ให้ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) จำนวน 13 ท่าน และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น อีก 4 ท่าน

trf2


You must be logged in to post a comment Login