วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

พม. ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถสู่มืออาชีพ

On January 10, 2018

วันนี้ (วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ “Thailand Public Talent Show” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะความสามารถ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เป็นการเพิ่ม โอกาสและช่องทางในการจ้างงานให้กับผู้แสดงความสามารถ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุม การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการจัดระเบียบ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทาการ ขอทาน และแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทาการขอทานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงสู่มืออาชีพ สามารถดารงตนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งจากสถิติการออกบัตรผู้แสดง ความสามารถ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่า มีผู้มาทาบัตรผู้แสดงความสามารถ ๒,๕๘๓ ราย แบ่งเป็น ๖ ประเภทตามความสามารถ ได้แก่ ดนตรี ๒,๒๘๑ ราย นาฏศิลป์ ๑๕๒ ราย ศิลปะ ๘ ราย กายกรรม ๔ ราย ละคร ๑ ราย และอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล เต้น Break Dance ๑๓๗ ราย กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ “ผู้แสดงความสามารถ” จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้แสดง ความสามารถให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานการแสดงในที่สาธารณะ โดยแบ่ง ออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดง ความสามารถในพื้นที่ เช่น การจัดหาสถานที่ในชุมชนเพื่อให้ผู้แสดงความสามารถมีพื้นที่ในการแสดงเพิ่มมากขึ้น สร้างการรับรู้และ พัฒนาพื้นฐานผู้แสดงความสามารถระดับพื้นที่ ส่งเสริมการมีงานทา ระดับภาค จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) โดยนาร่อง๒ด้านประกอบด้วย๑)ด้านดนตรีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครดาเนินการซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณในการดาเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และความร่วมมือจากสถาบันดนตรีคนตาบอดเป็น วิทยากรให้ความรู้ ๒) ด้านหมอลา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นดาเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากแม่ครูฉวีวรรณ ดาเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง หมอลา จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้ แสดงศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดผู้แสดงความสามารถ Public Talent Show 2018 และส่งต่อไปยังสถาบันดนตรีชั้นนา ระดับประเทศต่อไป สาหรับผู้ที่ประสงค์จะทาบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วน ภูมิภาคติดต่อที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนา ทักษะความสามารถเฉพาะด้านดนตรี/หมอลา/มโนราห์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Facebook : Beggar in Thailand


You must be logged in to post a comment Login