วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์เด็กเล็กฯนครปฐมเปิดรับเด็กปฐมวัยม.ค.61

On January 3, 2018

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยที่อายุครบ 2 ปีครึ่ง ถึง 6 ปี หรือเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 – 2558 เข้ารับการเลี้ยงดูในปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับใบสมัครได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป ในวัน เวลา ราชการ และสามารถยื่นหลักฐานการรับสมัครและสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯจังหวัดนครปฐม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 0-2420-4351-2

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างสถานที่ รับเลี้ยงดูแลและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยจัดตั้งขึ้นที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานเนื่องจากเปิดเรียนตลอดไม่มีการปิดภาคเรียน และมีตลอดจนให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา    เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับต่อไป


You must be logged in to post a comment Login