วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โกงลดลง? / โดย พระพยอม กัลยาโณ

On August 9, 2017

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเปิดเผยรายงาน “สถานการณ์คอร์รัปชันโลก 2017” (Global Corruption Barometer 2017: GCB) ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจความเห็นและประสบการณ์ของประชาชนในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับประเทศไทย  โดยสรุปว่า 1.คนไทยร้อยละ 41 เห็นว่า การติดต่อราชการยังต้องติดสินบน (Bribe) อยู่ ซึ่งสะท้อนว่าคอร์รัปชันในระบบราชการยังเป็นปัญหาวิกฤติของประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 2.คนไทยร้อยละ 14 เชื่อว่าปีที่ผ่านมามีคอร์รัปชันเพิ่มขึ้น ทำให้ไทยมีสถานการณ์คอร์รัปชันดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ดีกว่าทุกประเทศที่สำรวจ รวมถึงญี่ปุ่น (26) ฮ่องกง (48) เกาหลีใต้ (50) มาเลเซีย (59) และอินโดนีเซีย (65) ที่ประชาชนมองว่าประเทศของตนมีการคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้นสูงกว่าไทย

3.คนไทยมากถึงร้อยละ 72 เชื่อว่า “ประชาชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะคอร์รัปชันได้” ถือว่าคนไทยมีทัศนคติที่มีความหวังและเชื่อพลังประชาชน 4.คนไทยร้อยละ 72 มองรัฐบาลในทางบวกว่าทำได้ดีแล้วเรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน 5.ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนเห็นพ้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 6.ไทยเป็นประเทศที่ทั้งคนรวยและคนจนต่างจ่ายสินบน แต่คนจนต้องจ่ายหรือรับภาระมากกว่าเพราะไม่มีทางเลือก ไม่มีอำนาจต่อรอง และไม่มีพวกพ้องที่จะคอยช่วยเหลือ และ 7.ตำรวจเป็นหน่วยงานที่คอร์รัปชันมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนของรัฐ

ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้สถานการณ์คอร์รัปชันในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะปัจจัยสำคัญคือประชาชนรับรู้ เข้าใจและตื่นตัวในฐานะเจ้าของประเทศที่จะส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลก็พยายามผลักดันมาตรการในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันจนประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

องค์กรสำรวจความโปร่งใสคอร์รัปชั่นของโลกจึงเห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันของประเทศไทยลดลง เพราะประชาชนมีความรู้ มีความเข้าใจและพร้อมจะเป็นหูเป็นตาร่วมกับรัฐมากขึ้นกว่าเดิม อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปลื้มใจ ต้องภูมิใจ ต้องพอใจ เพราะประโยชน์ที่ได้ก็คือประเทศชาติ อย่างถ้าแก้ปัญหาตำรวจได้ ก็จะทำให้การโกงการคอร์รัปชันลดลงอย่างมาก

ก็หวังว่าจะเป็นโอกาสทอง นาทีทองที่เราจะต้องรีบแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เพื่อให้ประเทศมีความโปร่งใสและวิ่งตามสิงคโปร์และฮ่องกงให้ทัน ถือว่าเราเริ่มวิ่งแข่งกับประเทศต่างๆแล้ว ไม่ย่ำอยู่กับที่ หากไม่ได้เสริมสร้างความดีงามอะไรขึ้นมาเลยมันก็แย่  เป็นอันว่าก็ดีใจกับประเทศไทยที่มีความโปร่งใสมากขึ้น โกงลดลง

อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องทำให้เด็ดขาดเฉียบขาด โดยเฉพาะตำรวจที่ถูกจัดอันดับว่าโกงมากที่สุด เช่นเดียวกับกรมที่ดินที่ต้องสร้างสำนึกใหม่กับข้าราชการในกรมที่ดิน ซึ่งก่อนหน้านี้ถือเป็นแชมป์โกงอันดับต้นๆ

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login