วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ซีพี ซื้อข้าวโพดสนองนโยบายรัฐ

On October 14, 2016

นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร  บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บริษัทฯให้การสนับสนุนนโยบายรัฐ บาลและกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์เป็นการทั่วไปจากเกษตรกร ทุกราย สหกรณ์การเกษตรและ สกต.14-15 จุด ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตร กรและองค์กรการเกษตรดังล่าวสามา รถขายผลผลิตได้ในราคายุติธรรม โดยบริษัทฯมีการเปิดฟาสต์แทรคเล นให้เกษตรกรไม่ต้องรอคิวขายผลผลิ ตเหมือนพ่อค้าทั่วไป เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ส่งเสริมให้เกษตรก รได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกข้ าวโพดอย่างถูกต้องตามหลักวิ ชาการ ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงและ ต้นทุนการผลิตต่ำ ตามแนวทางการเพาะปลูกอย่างยั่งยื น

“ซีพี นำร่องการรับซื้อด้วยเงื่อนไขพิ เศษสำหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรก รที่รวบรวมผลผลิตกันมา ทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา โดยยึดมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา ตามความชื้นของผลผลิต เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีต ลาดรองรับผลผลิต” นายไพศาล กล่าว

นายไพศาล กล่าวต่อไปว่า การเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายใต้ “โครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสนั บสนุนเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดถูกต้ องตามหลักวิชาการและไม่มีการการ บุกรุกพื้นที่ป่าหรือทำลายสิ่ งแวดล้อม สู่การเพาะปลูกอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะส่งนักวิชาการเกษตรเ ข้าให้ความรู้และคำแนะนำในการปลู ก ดูแลให้เกษตรกรเพาะปลูกอย่างถูก ต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรทุกราย ต้องขึ้นทะเบียนและมีเอกสารสิ ทธิ์แสดงอย่างถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยังได้ ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกให้มี การชะลอการนำเข้าข้าวสาลีไปถึ งต้นปีหน้าเช่นเดียวกัน และขอความร่วมมือให้ซื้อผลผลิตใ นประเทศก่อนเพื่อพยุงราคาในช่วง ที่ผลผลิตออกสู่ตลาด


You must be logged in to post a comment Login