วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

ฟอลคอนประกันภัยผุดแคมเปญใหม่ “ประกันเด็กหายฯ”

On September 7, 2016

นางสาววิไล ธรรมถิวัธ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่ฟอลคอนประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภั ยที่มีมาตรฐานระดับสากลและไม่ หยุดยั้งในการพัฒนาออกแบบประกั นภัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมมือกับบริษัท โพโมะเฮ้าส์ จำกัด พันธมิตรผู้นำด้านนาฬิกาป้องกั นเด็กหายแบรนด์ “โพโมะ” ด้วยแนวคิดที่ต้องการเพิ่ มความมั่นใจและความอุ่นใจให้กั บลูกค้า เพราะนอกเหนื อจากความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่ เป็นได้ทั้งนาฬิกา โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ GPS สำหรับติดตามตัวเด็กแล้ว ยังเพิ่มการประกันความคุ้ มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่เด็กถูกลักพาตัวเพื่ อเรียกค่าไถ่ อาทิ ค่าไถ่ที่ต้องชำระ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่ อเจรจาต่อรองเรียกค่าไถ่ ค่าแจ้งเบาะแสรางวัลนำจับ หรือกรณีที่ไม่มีการเรียกค่าไถ่ อาทิ ค่าเดินทางและค่าการสื่อสารเพื่ อติดตามการลักพาตัว เพื่อไปรับเด็กมาจากสถานที่ซึ่ งถูกกักกันไว้ เป็นต้น และให้ความคุ้มครองรวมถึงกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทั่ วไป ในวงเงินรวมสูงสุด 250,000 บาท ซึ่งส่วนนี้จะสามารถช่ วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่ อาจต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ ในการตามหาเด็กหาย อาทิ ค่าไถ่ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่ อเจรจาต่อรอง ค่าแจ้งเบาะแส และรางวัลนำจับ ค่าเดินทาง ค่าแปล ที่เกิดขึ้น เป็นต้น

นางสาวสุปรียา กณิกนันต์ กรรมการบริหาร บริษัท โพโมะเฮ้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกยินดีและมั่นใจมากขึ้น ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษั ท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งใจพัฒนาออกแบบรู ปแบบประกันได้ตรงกับความต้ องการของผู้ปกครองกลุ่มเด็กเล็ กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลั กของนาฬิกาโพโมะในปัจจุบัน  โดยล่าสุดโพโมะได้ออกนาฬิการุ่ นใหม่ POMO R2 สามารถกันน้ำได้ รวมถึงพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่ นการใช้งานให้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นประโยชน์ในการเพิ่ มมูลค่าให้กับสินค้าจึงได้ นำเอาความคุ้มครองประกันภัยอุบั ติเหตุ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณี เด็กหายจากการถูกลักพาตัว ในวงเงินรวมสูงสุด 250,000 บาท เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ ปกครอง ซึ่งการรับประกันจะช่วยบรรเทาค่ าใช้จ่ายในการดำเนินการตามหาเด็ กได้ระดับหนึ่ง ซึ่งการร่วมมือกับฟอลคอนประกั นภัยในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มั่นใจในศักยภาพของผลิตภัณฑ์ มากยิ่งขึ้นด้วย

โพโมะคิดส์วอทซ์ เป็นผู้นำด้านนาฬิกาป้องกันเด็ กหาย มีจุดเริ่มต้นมาจากการพั ฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้กับนาฬิ กาโพโมะคิดส์ นาฬิกา โทรศัพท์ และ GPS tracker เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ที่พ่อแม่ใช้ติดต่อสื่อสารกั บเด็ก โดยทีมงานของโพโมะได้พั ฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับการใช้งานต่างๆ โดยเริ่มจากไอเดียที่ต้องการสร้ างผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคนในครอบครัว ดูแลเด็กเล็กที่อาจพลัดหลงจากพ่ อแม่ นำมาพัฒนาเป็นนาฬิกาและโทรศัพท์ เคลื่อนที่สำหรับติดตามตัวเด็ก ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถสื่ อสารกันได้ แม้จะอยู่กันคนละที่ และยังมีปุ่มขอความช่วยเหลือ SOS อีกด้วย นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่ วยลดความกังวลของพ่อแม่ ทำให้ครอบครัวมีความสุข และช่วยเหลือสังคมทางอ้ อมในการช่วยดูแลและป้องกันเด็ กหายจากการใช้นวัตกรรมของโพโมะ

ความร่วมมือระหว่างฟอลคอนประกั นภัยและโพโมะในครั้งนี้ นับเป็นปรากฏการณ์การรับประกั นภัยกรณีเด็กหายเป็นครั้ งแรกของวงการประกันภั ยในประเทศไทย เนื่องด้วยทั้ง 2 บริษัทมีความห่วงใยและมี เจตนารมณ์เพื่อช่วยให้ผู้ ปกครองอุ่นใจมากขึ้น และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ งเสริมความรักในสถาบันครอบครั วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสั งคมไทยให้ดีขึ้น โดยแคมเปญ “ฟอลคอนประกันภัย…โพโมะแคร์” ประกันอุบัติเหตุกรณีเด็ กหายจากการถูกลักพาตัว พร้อมมอบความคุ้มครองให้กับบุ ตรหลาน สามารถช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ ายให้กับผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องอุบัติเหตุและค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถูกลั กพาตัว รวมสูงสุด 250,000 บาท ฟรี! เพียงซื้อนาฬิกาโทรศัพท์ป้องกั นเด็กหาย POMO Kids Watch รุ่น POMO R2 หรือรุ่นอื่นสามารถซื้อบริ การเพิ่มเติมได้ในราคาเพียง 59 บาท ต่อเดือน จากบริการโพโมะแคร์ (นาฬิกาโพโมะ 1 เรือนต่อความคุ้มครอง 1 สิทธิ์) โดยผู้ปกครองสามารถสแกน QR Code และกรอกข้อมูลในเว็บแอพพลิเคชั่ นตามคำแนะนำจากใบแนบในกล่องนาฬิ กา จากนั้นรอรับ SMS และอีเมลยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ ความคุ้มครอง ซึ่งในเอกสารการรับสิทธิ์นั้ นได้มีการระบุการวิธีการเรียกร้ องสินไหมทดแทนไว้ด้วยแล้ว

นางสาววิไล กล่าวเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของแคมเปญ “ฟอลคอนประกันภัย…โพโมะแคร์” ว่าสามารถรับประกันเด็ กหายจากการถูกลักพาตัวและประกั นภัยอุบัติเหตุทั่วไป มีระยะเวลาการรับประกันภัย 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ความคุ้มครอง โดยความคุ้มครองมีรายละเอียดดั งนี้
1)      เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุ บัติเหตุ (อ.บ.1)  วงเงินประกัน 50,000 บาท
2)      ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถูกลั กพาตัว วงเงินประกัน 200,000 บาท อาทิ
·        ค่าไถ่ที่ต้องชำระ
·        ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่ อเจรจาต่อรอง
·        ค่าแจ้งเบาะแส รางวัลนำจับ
·        ค่าจ้างในการแปล หรือเป็นล่าม
·        ค่าเดินทาง / ค่าสื่อสารเพื่อติดตามการลั กพาตัว เพื่อไปรับเด็กมาจากสถานที่ซึ่ งถูกกักกันไว้


You must be logged in to post a comment Login