วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท

On September 20, 2019
1

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ทำให้คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต และยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความท้าทายของโลกแห่งอนาคต ดังนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นี้ กคช. จึงจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย กคช. จะนำแนวคิดต่างๆ ไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน -19 ตุลาคม 2562

2

โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งให้เป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) อีกทั้งต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดที่ตอบรับกับ Life style แบบใหม่ ทั้งในปัจจุบันและสังคมแห่งอนาคต โดยจะพิจารณาผลงานที่มีความเป็นไปได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัยในอนาคต มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และมีความพร้อมในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.ธัชพล กล่าว

3

การประกวดในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี โดยแบ่งออกเป็นทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือแนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การเงิน การตลาด และการบริการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2.แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ 3.แนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

4


You must be logged in to post a comment Login