วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จังหวัดสระแก้ว จัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 19”

On June 21, 2024

นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ที่มีความหลากหลาย ซึ่งสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สวยงามกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัด  

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยการนำเอาจุดเด่นด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ออกมาสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และการส่งเสริมเทศกาลของดีเมืองสระแก้ว เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม แสง สี เสียง อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ในจังหวัดสระแก้ว ที่มีกลิ่นไอของความเป็นชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล 

ทางจังหวัดสระแก้วได้ตระหนักถึงความสำคัญการยกระดับเศรษฐกิจรากฐานของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จึงจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการภาคเอกชน เชื่อมโยงสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวและบริการไปพร้อมกับทุกภาคส่วน เพื่อ ปรับ เปลี่ยน ปลุก การท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วให้ดียิ่งขึ้น 

ด้านนายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพัทธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติปางสีดา มีความโดดเด่นในเรื่องของผีเสื้อจนได้รับการขนานนาม ว่าเป็น “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก” ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผีเสื้อมากกว่า 374 สายพันธุ์ และในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคมของทุกปี จะมีผีเสื้อนับแสนตัวออกมาโชว์ความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ทางจังหวัดสระแก้วได้จัดเทศกาลดูผีเสื้อ ปางสีดา มาตั้งแต่ปี 2548  

ทั้งนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมเทศการดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทราบถึงช่วงเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระแก้ว ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ด้วยการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว จับจ่าย ใช้สอย พักค้างภายในจังหวัด ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชน ในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดสระแก้วเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย  

1) กิจกรรม BUTTERFLY NINGHT MARKET โดยภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการผีเสื้อ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว แสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องที่ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ชุมชน ในการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 

2) กิจกรรมประกวดถ่ายภาพผีเสื้อ  หัวข้อ “Life Time ช่วงเวลาดีๆ ที่ปางสีดา” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 54,000 บาท 

ส่วนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ( Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว) : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเดิน-วิ่ง จังหวัดสระแก้ว (walk-run @ สระแก้ว) กิจกรรมจะจัดขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการวิ่งเทรล ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร,วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร, วิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางกึ่งเทรลและเทรล นอกจากกิจกรรมวิ่งแล้ว ยังมีกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสระแก้ว Butterfly Night Market อีกด้วย


You must be logged in to post a comment Login