วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

องค์การตลาดจัดวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมสินค้าไทย

On June 18, 2024

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานโครงการวิสาหกิจร่วมชุมชนร่วมใจส่งเสริมสินค้าไทย ที่องค์การตลาด สาขาปากคลองตลาด  โดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย(อต) ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน(พช) บริษัทปากคลองตลาด(2552)จำกัด ผู้อำนวยการเขตพระนคร และสถานีตำรวจนครบาล เขตพระราชวัง ได้ให้การต้อนรับ โดยมีบรรดาแม่ค้าพ่อค้ามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจ

นายเกรียง เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า ได้เล็งเห็นที่จะพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและเห็นความสำคัญการสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์Otop เพื่อเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOPให้ได้โอกาสได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและตลาดที่มีอยู่เพื่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน ตลอดจนนำเทคโนโลยี่สมัยใหม่ทำให้สินค้าOTOP สามารถปรับตัวได้ทันยุคสมัยใหม่ สร้างความยั่งยืน อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งด้านต้นทุนการผลิตและการตลาดเพื่อขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการให้ค้าขายได้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ทั้งนี้ องค์การตลาดยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อต่อยอดตลาดสะอาด ปราศจากโฟมให้เกิดมาตรฐานตลาดGo Green 6G ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดและกระจายรายได้อย่างยั่งยืน


You must be logged in to post a comment Login