วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

อาชีวะเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต 4.0 ภาคกลาง-ตะวันออก

On January 8, 2018

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธี    เปิดงาน “มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0”  ภาคกลาง-ตะวันออก  โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “มหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต อาชีวศึกษา 4.0″ เป็นการแนะแนวการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมาร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง เปิดเส้นทางอาชีพ  ให้นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก  เข้าชมนิทรรศการและจะได้มีแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิชาชีพตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษา  โดยคาดว่าจะมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เข้ามาร่วมชมกิจกรรมอย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า วันละ 2,000 คน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “อาชีวะสร้างชาติไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียน ต่อในสายอาชีพ สำหรับการจัดในภาคกลางนี้ มีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาได้นำผลงานเด่น ๆ ของแต่ละแห่งมานำเสนอ  โดยจัดแบ่งเป็นโซน เช่นโซนด้านการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ First S-CURVE และกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต New S-CURVE  โซนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีกับต่างประเทศ การต่อยอดอาชีวศึกษากับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อาทิ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย  นำความก้าวหน้าการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีพาณิชย์นาวี ทางด้านเครื่องกลเรือมาแนะนำ, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในการทำความสะอาด แผงโซล่าเซลล์มานำเสนอ, วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี นำเครื่องแกะสลัก 3 มิติมาสาธิตให้ชม นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นำโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูปแกงเลียง  และสมุนไพร  ลูกประคบผลไม้ มาสาธิตและให้นักเรียนที่สนใจทดลองทำผลิตภัณฑ์ และโซนกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ

S3 S2


You must be logged in to post a comment Login