วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

Thailand Online Mega Sale เม็ดเงินสะพัด

On October 13, 2016

ทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม หรือ กระทรวงดีอี   เผยว่า จากบทบาทเดิมของกระทรวงไอซีทีที่ ทำหน้าที่กำกับและควบคุมให้นำระ บบไอซีทีมาใช้ในการเสริมศักยภาพ ของประเทศ วันนี้เราก้าวไปสู่การการกำกับแ ละส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้น ฐานและนวัตกรรมโดยการนำระบบดิจิ ทัลมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศร ษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทการเสนอนโ ยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพั ฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศร ษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็ง การส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนข องธุรกรรมออนไลน์นับว่าเป็นตัววั ดความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง บทบาทที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทา งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นมาใ นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการประกอ บอาชีพค้าขายออนไลน์ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยปรับตัว เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง สมบูรณ์    ซึ่งจะเป็นย่างก้าวสำคัญในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติต่อไป  งาน Thailand Online Mega Sale 2016  เพิ่งจบไปนั้นเป็นอี กปรากฏการณ์สำคัญของการบู รณาการทุกภาคส่วน ให้สังคมตื่นตัวและมีประสบการณ์ ในอีคอมเมิร์ซ จากการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้ าร่วมชมเว็บไซต์งานฯ ร่วม 5 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 355 ล้านบาท ถือว่ามีส่วนสำคัญในการสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แ ละพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเ ทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนมุ่งพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เ อื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทร อนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่ น ยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายเก่า และรายใหม่ให้เข้าสู่ธุรกิจอิ เล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทั้ง ผู้ขายและผู้ซื้อ เพิ่มความเชื่อมั่นในการซื้อขาย ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างมั่นคงปล อดภัย

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กท รอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เผยว่า เอ็ตด้า มีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง จริงจัง เราจึงได้ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ไทย พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ในการจัดงาน  Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน ที่ปิดฉากได้อย่างสวยงาม โดยงานจัดเพียง 9 วันเท่านั้น แต่ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใ ห้ประเทศได้กว่า 355 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จมากกว่าปีที่ ผ่านๆ มา  สอดคล้องกับผลการสำรวจของเอ็ ตด้า ที่พบว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ใน ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้านบาท และคาดการณ์จะเติบโตอีก 12.42 % ในปี 2559 นี้ หรือประมาณ 2.52 ล้านบาท  ซึ่งจากความสำเร็จในการจัดงานค รั้งนี้ จากความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐ และที่สำคัญที่สุดคือจากผู้ประก อบการที่เล็งเห็นความสำคัญของนโ ยบายภาครัฐในการมุ่งขับเคลื่อน  ประเทศด้วยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทั ล และให้ความร่วมมือด้วยการผนึกกำ ลังสร้างความเชื่อมั่นให้นักช้อ ป รวมถึงการนำสินค้าที่มีคุณภาพมา ลดราคาสร้างความคึกคักให้ตลาดอี คอมเมิร์ซ เอ็ตด้ามั่นใจว่า จากความร่วมมือของหลายฝ่ายดั่ งที่ได้กล่าวมา ในปีหน้าพวกเราจะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยในส่วนของอีคอมเมิร์ ซให้คึกคักไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี้แน่นอน

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กท รอนิกส์ เอ็ตด้า เผยว่า มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทาง ออนไลน์ “Thailand Online Mega Sale 2016 จัดขึ้นในวันที่ 1 – 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคา ดหมาย ทั้งจากพันธมิตร ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ และผู้บริโภค โดยในปีนี้นักช้อปตัวยงยังคงเป็ นนักช้อปเพศหญิงซึ่งมีสัดส่วนกา รช้อปปิ้ง ถึง 61% ผู้ชาย 38% สำหรับช่วงอายุนักช้อปในงานนี้ ที่มาแรงอันดับ 1 คืออายุ 20-29 ปี ถึง 44%  รองลงมาคือช่วงอายุ 30 -39 ปี 30% แม้แต่วัยช่วงชั้น 40-49 ปี ก็มีสัดส่วนถึง 14%  สำหรับสินค้าที่นิยมซื้อมากที่ สุดคือ สินค้าสุขภาพ และความงาม สัดส่วนการช้อปถึง 41% ขณะที่สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต (ปีที่แล้วติดอันดับ 1) และสินค้าแฟชั่น มีผู้ช้อป 29% เท่ากัน ตามมาด้วย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 20%  หากพิจารณาในด้านมูลค่าการจับจ่ ายเฉลี่ยสูงสุด จะเป็นกลุ่มสินค้า โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตโดยมี มูลค่าฉลี่ย 7,176 บาท/คน รองลงมาคือ กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพมูลค่าเฉ ลี่ย 7,156 บาท/คน โดยเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ สินค้า นอกจาก 2 อันดับแรก คือ ราคาและโปรโมชั่นที่ดึงดูด และ สินค้าที่ตอบสนองความต้องการ เป็นเหตุผลหลักแล้ว ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย ในการชำระสินค้ายังเป็นปัจจัยสำ คัญอันดับ 3   ซึ่งในปีนี้ช่องทางการชำระเงิน 3 อันดับแรกพบว่ามีการซื้อสินค้ าผ่านบัตรเครดิตมากที่สุด 37% การโอนเงินผ่านธนาคาร 29% การโอนเงินออนไลน์  18%   และในมุมของการตลาดออนไลน์ เฟซบุ๊ค ยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโ ภคไทยมากที่สุด พบว่า 78 % รับรู้ข่าวสารของงานผ่านเฟซบุ๊ค

งาน Thailand Online Mega Sale 2016 นับการเป็นการรวมตัวกั นของหลายฝ่ายที่มีวิสัยทัศน์ และจุดร่วมเดียวกันคือการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทั ลของไทยให้เติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระตุ้นตลาดอี คอมเมิร์ซในประเทศให้คึกคัก ตามนโยบายหลักของชาติ แม้ว่าเม็ดเงิน 355 ล้าน สำหรับงานนี้ จะไม่ใช่ตัวเลขที่สูงมากนัก แต่ถือว่าเป็นตัวเลขเป้าหมายที่ เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายทั้ งรัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการทั้งรายเก่าแ ละรายใหม่ในครั้งต่อๆ ไป


You must be logged in to post a comment Login