วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

On March 27, 2020
1

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง

สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนทั้งคนสัญชาติไทยและต่างด้าวมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค กรมการปกครองจึงขอเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

- ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่ให้บริการเป็นประจำ

- ตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่เข้า-ออก

- ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย (ไม่เกิน 37.5 องศาเซสเซียส) / ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

- ดำเนินมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดที่พักคอย และจำกัดจำนวนบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ให้บริการโดยใช้ระบบคิว / จัดโต๊ะเก้าอี้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

- เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติหน้าที่

- หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ยา และควรสวมถุงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเอกสารหรือพยานวัตถุของผู้ขอรับบริการโดยตรง

- ให้นายอำเภอดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด อย่าให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนี้

2. ให้จำกัดจำนวนผู้ติดต่อขอรับบริการในแต่ละวัน ด้วยการจัดคิวเป็นรายตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน

- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้ขอรับบริการได้ชะลอเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อกับสำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นออกไปก่อน เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่

อย่างไรก็ตามหากในพื้นที่ของสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่นมีสถานการณ์การติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรง หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดใช้อำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศให้หยุดการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เหมาะสม


You must be logged in to post a comment Login