วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ออมสินผนึกศาลยุติธรรมพัฒนาระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

On November 26, 2019
1574765042753

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรม ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

1574765037384

นายอิสระกล่าวว่า สํานักงานศาลยุติธรรมได้ให้ความไว้วางใจธนาคารออมสินเป็นผู้ให้บริการระบบงานธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดในด้านการโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารในการจ่าย คืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางในคดีให้แก่คู่ความ รวมถึงองค์กรสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบวงจร

1574765054680

สําหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะมีสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศจํานวน 42 หน่วยงานใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนแบบดิจิทัล อีกทั้งบริการ GSB Corporate Internet Banking ของธนาคารออมสิน ยังเป็นบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด ซึ่งมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน (D – Court 2020) ของสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

1574765039332

 


You must be logged in to post a comment Login