วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

บริติช เคานซิลเปิดคอร์ส “Primary Plus” เสิร์ฟเด็กประถม ตอบโจทย์ครบด้านภาษาอังกฤษพร้อมเสริมทักษะชีวิต

On November 13, 2019
Primary Plus Coures (5)

หากลองสแกนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปจะเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่กับ คอร์ส Primary Plus ของ บริติช เคานซิล มีความพิเศษมากกว่านั้น เพราะไม่เพียงมุ่งเน้น   ด้านวิชาการ แต่ยังส่งเสริมผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ สังคม และอารมณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต

โดย Primary Plus เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาหรือเด็กอายุ 6 – 12 ปี ซึ่ง บริติช เคานซิล ได้ออกแบบบทเรียนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและทักษะชีวิต ผ่านการผสมผสานกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มที่ถูกพัฒนาโดยครูของ  บริติช เคานซิล ซึ่งได้รับการเทรนมาอย่างดีในการสร้างห้องเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีคุณภาพ ดังนั้นเด็ก ๆ จะได้รับ  การกระตุ้นให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ และสนุกไปกับการทำกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมกับเสริมทักษะต่าง ๆ ผ่านกรอบแนวคิดที่อ้างอิงจาก UNESCO’s transversal skills และ Michael Fullan & Maria Langworthy ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning

Primary Plus Coures (1)

สำหรับทักษะชีวิตที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเรียนคอร์ส Primary Plus แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมใหม่ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 2) ความร่วมมือและการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถสื่อสารได้  ในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาที่หลากหลาย ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 3) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดที่แปลกใหม่ รวมถึงมีความสนใจและใฝ่รู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ 4) การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีความใส่ใจเรื่องความเป็นพลเมืองโลกในด้านความยั่งยืนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความเคารพและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยจะพัฒนา    เด็ก ๆ ให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายของความเป็นพลเมืองและการสร้างคุณค่าให้กับประเทศของตนเอง 5) ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและเข้าถึงการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่บนโลกไร้พรมแดน 6) ความเป็นผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาให้เกิดความเป็นผู้นำ มีความขยัน รวมถึงเอาใจใส่ต่อผู้อื่น และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน จะส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง พร้อมพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี

Primary Plus Coures (3)

6 ทักษะข้างต้นจะถูกนำมาผสมผสานในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนของ บริติช เคานซิล ซึ่งมีทั้งกิจกรรมที่เป็นเนื้อเดียวกับกระบวนการเรียนการสอน และแยกออกมาเป็นกิจกรรมเดี่ยวโดยเฉพาะ ยกตัวอย่าง       การออกแบบห้องเรียนให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงเรื่องความเป็นพลเมืองและการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านการ  จัดให้ห้องเรียนมีคณะกรรมการห้อง โดยให้นักเรียนโหวตกันเองว่าใครเป็นหัวหน้าและคณะกรรมการ รวมถึงให้ร่วมกันตั้งกฎของห้องเรียน เช่น ไม่พูดแทรกคุณครูและเพื่อน ๆ ขณะที่ครูมีการกำหนดกฎของการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งการติดตามเอกสารการเรียน การมาเรียนตรงเวลา และกำหนดการส่งการบ้าน เป็นต้น

นอกจากนั้น มีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วยการให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลใหม่ ๆ และให้พวกเขาหาใจความสำคัญหรือแนวคิดหลักของเนื้อหานั้น พร้อมทั้งให้เขียนคำศัพท์ และประโยคที่ได้จากการเรียนรู้ ซึ่งครูของ  บริติช เคานซิล ยังมองไกลไปกว่านั้นด้วยการให้เด็ก ๆ สรุปหรือบอกเล่าเรื่องราวใหม่ตามแบบฉบับของตัวเอง อีกทั้งมีการใส่สถานการณ์เพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องที่เด็ก ๆ อ่าน แล้วให้พวกเขาลองแก้ไขสถานการณ์จากโจทย์เฉพาะหน้า

Primary Plus Coures (8)

ในส่วนของทักษะความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ จะกระตุ้นให้เด็กสนุกไปกับการทำกิจกรรมมากกว่ามากังวลว่าจะสื่อสารภาษาอังกฤษผิดหรือไม่ โดยเน้นพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกในหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนกลอน บทความ นิยาย รวมถึงการเขียนสคริปท์เกี่ยวกับบทบาทสมมติ แล้วให้      พวกเขาทำการแสดงบทบาทนั้น นอกจากนี้ ครูจะวางธีมให้เด็กได้จินตนาการถึงภาพในอนาคตว่าจะเป็นแบบใด ไม่ว่า จะเป็นด้านอาชีพ หรือครอบครัว แล้วให้พูดแบ่งปันความฝันของตัวเองให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง

ขณะที่ทักษะที่ขาดไม่ได้เลยในโลกปัจจุบันคือความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ทาง บริติช เคานซิล จะจัดหัวข้อด้านความปลอดภัยในโลกดิจิทัลให้เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งสอดแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้าไปในวงสนทนาด้วย ไม่เพียงเท่านั้น จะให้เด็ก ๆ ฝึกสืบค้นข้อมูลหรือเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน

Primary Plus Coures (7)

โดยทุกกิจกรรมของคอร์ส Primary Plus ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีและเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ดังนั้น เด็ก ๆ สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อผ่านคอร์สนี้ไปแล้วจะได้ทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รวมถึงมีทักษะต่าง ๆ ติดตัวสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแข็งแกร่ง


You must be logged in to post a comment Login