วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

กรมโรงงานฯหนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้SMEsที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

On September 13, 2019
1

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา “เคล็ดลับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรและการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการ”

นายทองชัยแถลงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย ได้รับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนดอกเบี้ยต่ำจากนโยบายภาครัฐ ( Soft Loan) ผ่านสถาบันการเงิน หรือการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงการนำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในตลาดโลกจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่

2

นายพรยศ กลั่นกรอง ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 146 ราย ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้นวัตกรรม ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 107 ราย จำนวน 2,131 เครื่อง รวมถึงการฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การใช้นวัตกรรมลดต้นทุนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ผู้ประกอบการ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับเกียรติบัตรจำนวน 81 คน

3

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวว่า โครงการนี้จะให้การบริการ 3 ด้านคือ บริการด้านที่ 1 การจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ บริการด้านที่ 2 การจัดฝึกอบรมเชิงลึก เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเครื่องจักรของผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริการด้านที่ 3 การดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน หรือขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.machinefund.org


You must be logged in to post a comment Login