วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564
ข่าวด่วน
  • add friends

กกจ.รับสมัครหมอนวดไทยไปมาเลย์ 12 อัตรา 19-30 ส.ค.นี้

On August 18, 2019

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน (กกจ.)รับสมัครพนักงานนวดหญิง อายุระหว่าง 21-44 ปี มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย หรือนวดเท้าจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง จำนวน 150 ชั่วโมงขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 ขึ้นไป เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd ประเทศมาเลเซีย จำนวน 12 อัตรา เงินเดือนไม่น้อยกว่า 2,700 ริงกิตต่อเดือนหรือประมาณ 20,253 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ทำงานเป็นกะ 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ ตามที่กฎหมายแรงงานมาเลเซียกำหนด มีเบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี นายจ้างรับผิดชอบการทำประกันที่จำเป็น ได้แก่ ค่าประกันเงินทดแทน (SOCSO) และประกันสุขภาพ (SPIKPA) ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย และจากประเทศมาเลเซียกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานได้แก่ ใบสมัคร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.doe.go.th/overseas หรือขอรับ ณ สถานที่รับสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

2

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2562 ซึ่งการรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (ISC) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท ดังนั้นจึงอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดตามได้ที่ www.doe.go.th/overseas


You must be logged in to post a comment Login