วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

เข้าถึงหลักธรรมแท้จริง

On May 21, 2019
prapayom

คอลัมน์ : สำนักข่าวพระพยอม

ผู้เขียน : พระพยอม กัลยาโณ

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 21 พ.ค. 62)

วันที่ 18 พฤษภาคม ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวัน “วิสาขบูชา” วันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญ ส่วนพุทธศาสนิกชนในไทยก็จะเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ และจัดกิจกรรมต่างๆ แต่บางกิจกรรมก็ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการจัดงานยิ่งใหญ่มากกว่าการเน้นให้หลักธรรม

ความสำคัญของวันวิสาขบูชาควรมุ่งไปที่การตรัสรู้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะการรู้กับไม่รู้จะทำให้เห็นความแตกต่างในสัจธรรม โดยเฉพาะ “อริยสัจ 4” ที่เป็นความจริงเรื่องทุกข์ สมุทัย-ต้นเหตุของทุกข์ นิโรธ-การดับทุกข์ และมรรค-หนทางสู่การดับทุกข์

คนไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ จมอยู่ในทุกข์ ไม่รู้ทางออกของทุกข์ ก็จะทำให้ชีวิตทุกข์ทรมาน แม้แต่วันสำคัญทางศาสนาก็ยังไม่รู้ คนปัจจุบันทุกข์เพราะการติดยึดต่างๆ ขณะที่บางคนรู้เหตุของทุกข์ แต่กลับไม่หาทางออกจากทุกข์ ต้องติดคุกติดตะราง ยังไม่ทันไปนรกก็มาติดคุกก่อน บางคนได้รับโอกาสออกจากคุก แต่ก็ทำบาป ทำชั่วทันที ต้องเข้าคุกอีก

คนไม่รู้สาเหตุของทุกข์หรือไม่หาทางออกจากทุกข์ เพราะไม่รู้จักเรียนรู้และนำหลักธรรมมาใช้ คนฆ่าตัวตายจึงมีมากมาย เพราะไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ ทำให้ทุกข์มันเบาบางและสลายไปบ้าง ไม่บ้าคลั่งจนไม่มีสติ พวกที่ไม่รู้ทางออกจากทุกข์ก็ต้องเข้าคุก เพราะไปสร้างทุกข์ให้คนอื่น ตัวเองก็เป็นทุกข์ไปด้วย ไม่รู้เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสรรพสิ่งต่างๆ ชีวิตจึงจมปลักในความทุกข์เพราะความไม่รู้

วันวิสาบูขาที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ผู้เกี่ยวข้องทางพระศาสนาต้องมีการเผยแผ่หลักธรรมอย่างจริงจัง เพื่อให้รู้ถึงแก่นแท้ของคำสอน จะได้ไม่เป็นคนหัวร้อน ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เดี๋ยวนี้โรคหัวร้อนมีมาก บางคนทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวว่าผิด อยู่ๆก็เอาหินไปปาหน้าเด็กจนเด็กตาย ข่มขืน ปล้นจี้ ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ตัวเองก็ทุกข์เพราะถูกจับติดคุก

ก็หวังว่าวันวิสาขบูชาจะทำให้คนตื่นตัว ตื่นรู้ที่จะนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ที่วัดก็มีการเทศน์และปฏิบัติธรรม ไม่เพลิดเพลินในอบายมุข กินเหล้าเมายา หรือทำร้ายใคร วันสำคัญทางศาสนาจึงไม่ให้ขายเหล้า ถือเป็นวันหยุด วันพระใหญ่ เพื่อให้ไปปฏิบัติธรรม รู้จักเหตุแห่งทุกข์ที่นำไปสู่ความทุกข์ ซึ่งแต่ละปีก็เวียนมาให้รู้ความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ กิเลสทั้งปวงก็ดับ เป็นนิพพาน เป็นความเย็นของชีวิต ทำให้โลกรู้ถึงเหตุแห่งทุกข์และวิธีดับทุกข์ วันวิสาขบูชาจึงไม่ใช่วันจัดงานสนุกสนาน แต่ต้องเน้นถึงหลักธรรมคำสอน เนื้อหาสาระที่ลึกซึ้ง เพื่อนำไปปฏิบัติให้ทุกข์ดับ เป็นพุทธวิธี เน้นที่วิธีให้มากกว่าพิธี

เจริญพร


You must be logged in to post a comment Login