วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

วธ.จับมือจ.เพชรบูรณ์จัดงาน“ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ” หนึ่งเดียวในโลก 7-12 ต.ค.นี้

On September 20, 2018
1

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ  ทั้งนี้ ที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ จ.เลย ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สงกรานต์อาเซียน ดังนั้น วธ.ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2561 ณ วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมารพุทธอุทยานเพชบุระและวัดเพชรวราราม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์   เป็นงานประเพณีเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาอันเปี่ยมล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธมหาธรรมราชา อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งก่อให้เกิดกำลังใจในการสร้างความดีและละเว้นความชั่ว  ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข โดยถือเอาวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธี  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อัญเชิญ “พระพุทธมหาธรรมราชา” ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า 400 ปี  ทั้งนี้ เชื่อกันว่าพิธีนี้จะทำให้ “น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข” นำความสุข ความสงบร่มเย็น ทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์และช่วยให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

สำหรับกิจกรรมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดา ประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่น การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ณ วัดไตรภูมิการประกวดโต๊ะหมู่บูชาการแสดงแสงเสียง ตำนานอุ้มพระดำน้ำ ตลาดนัดคุณธรรมและเทศกาลอาหารอร่อย การประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชบุระ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม โดยมีพิธีสำคัญคือ การอัญเชิญ  “พระพุทธมหาธรรมราชา” จากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ในวันที่ 8ตุลาคม 2561 รวมทั้งมีพิธีเปิดงาน ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ทั้งนี้ งานประเพณีนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบทอดประเพณีท้องถิ่นไปสู่คนรุ่นหลัง ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล โทร.สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-729-779-80

2

9

10

 

3

4

5

6

7

 


You must be logged in to post a comment Login