วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

ดันแผนแม่บทฯพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

On October 3, 2016
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพร้อมแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร สระแก้ว ตาก และตราด ปัจจุบันมีโรงงานในพื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดมุกดาหาร 237 โรงงาน จังหวัดสระแก้ว 23 โรงงาน จังหวัดตาก 426 โรงงาน และจังหวัดตราด 58 โรงงาน และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับพื้นที่ ของทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ได้แนวทางครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ทั้งมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ ผลักดันให้สถานประกอบกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และเติบโตไปด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมในอนาคต

ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ การพัฒนา ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืน เกิดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาประเทศในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและยังลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน สามารถอยู่ด้วยกันอย่าง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปลายปี 2559 นี้


You must be logged in to post a comment Login