วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข่าวด่วน
  • add friends

K เล็งรับงานอีก 800 ลบ.ดันเป้าโต25-30%

On September 14, 2016
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ K ผู้นำธุรกิจออกแบบ และตกแต่งอย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่ งปีหลังของปีนี้บริษัทฯยังคงเดิ นหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมื อรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้รายได้ทั้ งหมดภายในปีนี้ ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังเตรี ยมที่จะเข้ารับงานมูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอเข้ารับงานแสดงสิ นค้าในสัดส่วน 35-40% และงานออกแบบและตกแต่ งภายในสัดส่วน 55-60% ส่งผลให้บริษัทฯคาดว่ าจะสามารถทำรายได้ในปีนี้เติ บโตที่ 25-30% ตามเป้าหมายที่วางไว้

ในขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงเดิ นหน้าขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาที่บริ ษัทฯเริ่มเข้าไปรับงานในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่ อเนื่อง และมีโอกาสในการเข้ารับงานเพิ่ มมากขึ้น ทำให้คาดว่าบริษั ทฯจะสามารถดำเนินการเปิดสำนั กงานในประเทศกัมพูชาได้ภายใน 1-2 ปี ส่วนในประเทศเมียนมาร์บริษัทฯยั งคงเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถมีผลการดำเนิ นการเป็นกำไรสุทธิได้ภายในปี 2560

“เรายังคงเติบโตไปได้อย่างต่ อเนื่อง และทยอยเข้ารับงานใหม่ ๆ เข้ามาทั้งในส่วนของงานแสดงสิ นค้า และการออกแบบ และตกแต่งภายใน โดยนอกเหนือจากรับรู้รายได้ จากงานในมือในปีนี้แล้ว เรายังคงทยอยเข้ารับงานอย่างต่ อเนื่องซึ่งจะค่อย ๆ เห็นความชัดเจนของแต่ ละโครงการตั้งแต่ปลายปีนี้เป็ นต้นไปจนถึงปีหน้า ในขณะที่งานในต่างประเทศก็มีทิ ศทางที่ดีทั้งในเมียนมาร์ที่ คาดว่าจะ Breakeven ได้ภายในปี 60 และในกัมพูชาที่มีโอกาสเข้ าไปเปิดออฟฟิศเพื่อรับงานได้ ภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า” นายชยวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14.15 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 17.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 475.33% เ มื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  ที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3. 77 ล้านบาท และมีรายได้รวม 314. 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 105% เมื่ อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ มีรายได้อยู่ที่ 153.33 ล้านบาท


You must be logged in to post a comment Login