วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โลกเคยมีธรรมเป็นธรรมนูญ

On July 5, 2024

คอลัมน์ : สันติธรรม

ผู้เขียน : บรรจง บินกาซัน

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่  5 ก.ค.  67)

ทุกสิ่งถูกสร้างมีกฎในการอยู่ร่วมกัน  เมื่อทุกสิ่งปฏิบัติตามกฎ  ความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เกิดขึ้น  กฎแห่งจักรวาลและกฎทางชีวิภาพในตัวมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของผู้สร้าง ผู้วางกฎ  ผู้ควบคุมและผู้มีอำนาจเหนือสิ่งถูกสร้างทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ใดไปไม่ได้นอกจากพระเจ้า

ทุกสิ่งที่ปราศจากชีวิตและไร้สติปัญญาล้วนเชื่อฟังผู้ออกกฎโดยไม่มีทางเลือก แต่กฎสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผู้มีสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีนั้นต้องการความเชื่อฟังและการปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจ  กฎนี้มีอยู่ในรูปของคัมภีร์ทางศาสนาที่มีคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามซึ่งมนุษย์ต้องใช้สติปัญญาตัดสินใจเลือก  ส่วนสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติปัญญา  มันจึงดำเนินชีวิตไปตามสัญชาติญาณที่ถูกกำหนดมา

นบีมุฮัมมัดกล่าวว่าพระเจ้าประทานกฎในการดำเนินชีวิตในรูปของคัมภีร์ 313 เล่มให้แก่นบีจำนวน 124,000 คนที่เกิดขึ้นในชุมชนมนุษย์ทุกยุคสมัย  คัมภีร์กุรอานกล่าวว่าพระเจ้าประทานคัมภีร์ชื่อศุฮุฟแก่อับราฮัมซึ่งปัจจุบันไม่มีร่องรอยเหลืออยู่

เมื่อฟาโรห์ใช้อำนาจเป็นธรรมในอียิปต์โบราณ  ลูกหลานอิสราเอลจึงได้รับความเดือดร้อน  พระเจ้าจึงส่งโมเสสมาช่วยปลดปล่อยลูกหลานอิสราเอล  และเพื่อให้พวกลูกหลานอิสราเอลที่อยู่กันเป็นชุมชนมีธรรมเป็นอำนาจในการปกครอง  พระเจ้าจึงประทานคัมภีร์โตราห์ให้พวกลูกหลานอิสราเอลนำมาใช้เป็นกฎหมายในการปกครอง  ความจริงแล้ว โตราห์ก็คือกฎหมายนั่นเอง

หลังสมัยโมเสส  โตราห์ได้รับความเสียหาย  แต่เมื่อเดวิดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรอิสราเอล  พระเจ้าจึงประทานคัมภีร์ให้แก่เดวิดเพื่อนำมาใช้ปกครอง  คัมภีร์นี้ในภาษาอาหรับเรียกว่า “ษะบูรฺ”

เมื่ออาณาจักรอิสราเอลล่มสลายหลังสมัยกษัตริย์โซโลมอน  กฎหมายที่พระเจ้าประทานแก่พวกลูกหลานอิสราเอลได้รับความเสียหาย  พระเจ้าจึงส่งเยซัส(พระเยซู)มาพร้อมกับธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าเคยประทานแก่โมเสส  ธรรมบัญญัติเดิมนี้ในคัมภีร์กุรอานเรียกว่า “อินญีล”

เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายโดยพวกโรมันใน ค.ศ.70 ไม่เพียงแต่วิหารสำคัญเท่านั้นที่ถูกทำลาย คัมภีร์ทางศาสนาที่พวกลูกหลานอิสราเอลใช้เป็นกฎหมายก็ได้รับความเสียหายไปด้วย  ถึงแม้จะมีการรวบรวมขึ้นมาใหม่  แต่คัมภีร์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมอีกต่อไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม  เมื่ออาณาจักรโรมันตะวันตกเสื่อมอำนาจและอาณาจักรโรมันไบแซนตินรุ่งเรือง สาวกเยซัสได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการนำคำสอนในคัมภีร์ที่มีอยู่เข้าไปเผยแผ่สั่งสอนจนคริสต์ศาสนาได้กลายเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโดยมีคัมภีร์ไบเบิลเป็นธรรมนูญในการปกครอง

ค.ศ.610 พระเจ้าได้แต่งตั้งมุฮัมมัดให้เป็นนบีในแผ่นดินอาหรับและทยอยประทานคัมภีร์กุรอานลงมายืนยันคำสอนดั้งเดิมของพระองค์และแก้ไขส่วนที่ผิดเพี้ยนไปในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ การประทานคัมภีร์กุรอานใช้เวลา 23 ปีจึงครบสมบูรณ์และนบีมุฮัมมัดได้สถาปนาเมืองมะดีนะฮฺเป็นนครรัฐอิสลามแห่งแรกที่ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครอง

นั่นหมายความว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 7 โลกมีสองอาณาจักรที่ใช้คัมภีร์ทางศาสนาเป็นธรรมนูญในการปกครอง  อาณาจักรไบแซนตินใช้คัมภีร์ไบเบิล ส่วนอาณาจักรอิสลามใช้คัมภีร์กุรอาน

แม้อาณาจักรสุดท้ายที่ใช้คัมภีร์กุรอานเป็นธรรมนูญในการปกครองคืออาณาจักรออตโตมานจะล่มสลายกลายเป็นสาธารณรัฐและรัฐบาลหันใช้ระบบเซคูลาร์(โลกานิยม)ปกครองแทนคัมภีร์กุรอาน  แต่คัมภีร์กุรอานยังเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลกจนปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง


You must be logged in to post a comment Login