วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ปฐมนิเทศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่น 7 ร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะของไทย

On June 21, 2024

ปฐมนิเทศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่น 7 สุดคึกคัก ผอ.ส.ส.ท. ย้ำจุดยืนสื่อสาธารณะ คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน ชวนสภาผู้ชมฯ กลไกสำคัญสะท้อนเสียงประชาชน ร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะ พร้อมถกนัดแรกจัดทำแผนรับฟังความคิดเห็นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เนื้อหา 2567

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2567 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 และการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 2567 ณ Convention Hall 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยพีบีเอส โดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกรรมการนโยบาย นำโดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท., นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล, ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, นายบุญเลิศ คชายุทธเดช และนางสาวอุษาสินี ริ้วทอง รวมถึงกรรมการบริหาร รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท, นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาผู้ชมฯ กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวถึงที่มาของไทยพีบีเอส หลักการของสื่อสาธารณะ และความจำเป็นที่ต้องมีสภาผู้ชมผู้ฟังว่า โชคดีที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ซึ่งไทยพีบีเอส เป็นสื่อแห่งเดียวที่มีสภาผู้ชมฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ โดยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีจำนวน 50 คน มาจากตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่อาชีพหลากหลายและสมดุล เพื่อทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท กล่าวถึงทิศทางขับเคลื่อนองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารกิจการ 2567 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์องค์กรในนิเวศสื่อใหม่ว่า ไทยพีบีเอสทำหน้าที่สื่อที่ยึดโยงกับประชาชน โดยมีบทบาททั้งการผลิตสื่อ และเปิดพื้นที่สาธารณะ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกับการปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ โดยตั้งเป้าในปี 2569 ไทยพีบีเอสจะเป็นสื่อดิจิทัลสาธารณะที่เป็นทั้งผู้จัดหาเนื้อหาและให้บริการแพลตฟอร์มสาธารณะ (PUBLIC OTT PLATFORM) เพื่อรองรับเนื้อหาคุณภาพที่ถูกคัดสรรมาตามแนวคิดบันเทิงและสารประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคม ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1. VALUE-BASED PERFORMANCE เป็นองค์กรที่ส่งมอบคุณค่าอย่างคุ้มค่า ผลิตและเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูง ตรงความสนใจด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเปลี่ยนแปลง ในสังคม 2. MOST TRUSTED MEDIA เป็นสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือและวางใจได้ นำเสนอเนื้อหารอบด้าน อย่างไม่มีอคติ เพื่อหาคำตอบร่วมกันของสังคม ซึ่งผลการสำรวจล่าสุดของสถาบันรอยเตอร์ ไทยพีบีเอส อยู่ในอันดับ 3 แต่ได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นเป็น 72% จากปี 2023 อยู่ที่ 70% โดยการสำรวจของปีนี้ เป็นการพิจารณาภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือที่คนรับรู้ในภาพรวมของช่อง 3. ONE Thai PBS จัดระบบเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ในจุดเดียว สร้างประสบการณ์การใช้สื่ออย่างไร้รอยต่อ

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของไทยพีบีเอสว่า หน้าที่สำคัญตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 คือ 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการจาก ผู้ชมและผู้ฟังรายการ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมในภูมิภาค เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการและ รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ชมและผู้ฟังรายการในแต่ละครั้ง ส่งให้แก่หน่วยสนับสนุนสภา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ รายการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และ 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบาย

สำหรับช่วงบ่าย ศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ นำเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักข่าว สำนักสื่อดิจิทัลและสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ รวมถึงสตูดิโอข่าว จากนั้นมีการบรรยายในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดย นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล เรื่อง “รู้จัก…เข้าใจภูมิทัศน์โลกสื่อออนไลน์ และ Digital Platform ของไทยพีบีเอส”, “ทิศทางเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น” โดย นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ “ภารกิจสำนักข่าวไทยพีบีเอส” โดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาผู้ชมฯ กับกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และตัวแทนไทยพีบีเอส

นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มิ.ย. มีการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนรับฟังความคิดเห็นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เนื้อหา 2567 โดยการประชุมครั้งแรกนี้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงข้างมากเลือก ดร.ธนกฤต ดิษย์โยธิน เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมาจากผู้แทนภูมิภาคกลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด และมีมติให้ นางสาวมินนา นิ่งราวี ผู้แทนภูมิภาคกลุ่มที่ 9 ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งที่ 1 ได้มีการจัดทำแผนการรับฟังในไตรมาส 3 และ 4 ปี 67 ของทั้ง 10 ภูมิภาค ซึ่งจากนี้ไป สมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง จะไปดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ชมผู้ฟังสื่อไทยพีบีเอส ทั้งในรูปแบบรับฟังทางออนไลน์ และ กิจกรรมรับฟังในพื้นที่ รวมทั้ง สะท้อนความเห็นของสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟังแต่ละคน ตรงมาที่ไทยพีบีเอส เพื่อให้เกิดการนำไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพรายการ ให้สอดคล้อง เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

▪ Website : www.thaipbs.or.th

▪ Application : Thai PBS

▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin


You must be logged in to post a comment Login