วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทีมนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์ กวาดรางวัลและคว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน Operation Simulation Competition 2024

On June 14, 2024

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้า 4 รางวัล จาก OpsSimCom การแข่งขันเกมจำลองการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management Simulation) ที่ Business School ชั้นนำทั่วโลกเข้าแข่งขัน ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 50 ทีม จัดโดย MIT Sloan School of Management และคณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 4 ทีม ได้รับรางวัลทั้ง 4 ทีม ดังนี้

• นักศึกษาโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) ได้รับ 3 รางวัล คือ
ทีม tbs_excelcalibur รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินสดมูลค่า $2,000 สมาชิกทีมประกอบด้วย

 • เดชธนา มหโภไคย
 • ศุภสิน วิจิตรตระการรุ่ง
  ทีม TBS_JustWarmUP รางวัลอันดับที่ 4 สมาชิกทีมประกอบด้วย
 • นรภัทร พัชรพรพรรณ
 • กฤษฎา ประเสริฐบูรณะกุล
 • ณิชนันทน์ ตันตสิรินทร์
 • ภัทรเวธน์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
  ทีม TBS_Mak8 รางวัลอันดับที่ 34 สมาชิกทีมประกอบด้วย
 • ณัฐรดา แก้วมณี
 • วีรุทัย ธรรมบูรณวิทย์
 • เมธัส วัฒนพันธุ์
 • ณัฐพล ตู้สำราญ
  • นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ได้รับ 1 รางวัล คือ
  ทีม TBS_AM รางวัลอันดับที่ 2 พร้อมเงินสดมูลค่า $500
 • อริสา ตันฑวิเชียร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันในปี 2024 นี้ เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน เวลา 20:00 น. จนกระทั่งถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน เวลา 04:00 น. รวมเวลาการแข่งขัน 56 ชั่วโมงต่อเนื่อง นับเป็นการแข่งขันที่โหดมาก ทั้งความต่อเนื่องยาวนานแบบไม่หยุดพัก และความแตกต่างเรื่องเวลากับประเทศผู้จัดการแข่งขัน

ในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมจะต้องบริหารโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ของ Medica Scientific®
ทั้งสายการผลิตแบบ Make to Stock และ Make to Order โดยต้องตัดสินใจตั้งแต่การลงทุน การกู้ยืมเพื่อเริ่มธุรกิจ กลยุทธ์การปฏิบัติการ (Operations Strategy) การพยากรณ์คำสั่งซื้อ (Forecasting) การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning) การวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) การจัดการคอขวด (Managing Bottlenecks) การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) รวมถึงการส่งมอบ (Order Fulfillment) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ด้านการจัดการปฏิบัติการ (Operations Management) ที่ได้เรียนมา จากวิชา BA650 Operations Management and Business Process Transformation ในโครงการ MBA และวิชา OM201 Operations Management ในโครงการ BBA รวมถึงการใช้ทักษะการวิเคราะห์ ตัวแบบการคำนวณ และการใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณ เป็นอย่างมาก

ผลการแข่งขันในปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย Thammasat Business School สามารถคว้าแชมป์ไว้ได้ นับรวมเป็นสมัยที่ 3 หลังจากการเป็นแชมป์ เมื่อปี 2016 และ 2021 โดยมหาวิทยาลัยที่ได้แชมป์มากที่สุดคือ UC San Diego, Rady School of Management จำนวน 5 ครั้ง และเป็นแชมป์เท่ากัน 3 ครั้ง ประกอบด้วย Thammasat Business School, MIT Sloan School of Management และ Johns Hopskins Carey Business School


You must be logged in to post a comment Login