วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

เชิญประกวดบทความอสังหาริมทรัพย์ชิงโล่พระราชทาน

On March 12, 2024

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 12 มี.ค. 67)

ข่าวดีและข่าวเป็นมงคลมาแล้ว มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จัดประกวดบทความวิชาการเรื่องความสำเร็จในงานวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบทความวิชาการ

ในการนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือกราบเรียน ท่านราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอรับพระราชทานโล่รางวัล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นความสำคัญและจำเป็นขององค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์

บทความวิชาการดังกล่าวจะเป็นกรณีศึกษาจริง ความสำเร็จในงานวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรณีศึกษาการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัยอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพย์สิน นายหน้า และที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อเป็นเกียรติ กำลังใจและสิริมงคลแก่มูลนิธิ และผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางมูลนิธิจึงทำหนังสือนี้มาเพื่อขอพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดบทความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

หัวข้อที่นำเสนอก็คือ “กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์” ทั้งนี้แบ่งประเภทเป็น

1. วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

2. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

3. การบริหารทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์

4. การรังวัดสอบเขต

5. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สำหรับหลักเกณฑ์ ก็คือ

1. ความยาวของบทความคือ ไม่เกิน 2,000 คำ (4 หน้ากระดาษ)

2. บทความให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นของวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเป็นกรณีศึกษาจริงที่ประสบความสำเร็จในด้านอสังหาริมทรัพย์

3.เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน และมีการอ้างอิงตามหลักวิชาการ

4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง

ในส่วนของรางวัลแบ่งออกเป็น

1. ชนะเลิศ 5 รางวัลตามประเภทข้างต้น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน

2. ชมเชยประเภทละ 5 รางวัลรวม 15 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ส่วนเงื่อนไขในการส่งเข้าประกวดก็คือ

1. ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ

2. บทความทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ

มูลนิธิได้จัดเตรียมคณะกรรมการในการตรวจรางงานประกอบด้วย

ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

ผศ.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

ดร.แคล้ว ทองสม ที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิขอแจ้งกำหนดเวลาดังนี้:

1. ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. ส่งบทความภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2567

3. ประกาศผลภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2567

4. มอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ท่านใดสนใจโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org


You must be logged in to post a comment Login