วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567

สสส. สานพลัง 4 สถาบันการศึกษา-เครือข่ายคนรุ่นใหม่ จัด “Wake us” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ

On December 1, 2023

“Wake us” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สานพลัง 4 สถาบันการศึกษา-เครือข่ายคนรุ่นใหม่ จุดประกายนิสิตนักศึกษา สู่ผู้ประกอบการทางสังคม สร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ-คุณภาพชีวิตสร้างสุขภาวะชุมชนเขตเมือง

ที่ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ 4 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา บริษัทครอสแอนด์เฟรนด์ จำกัด มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ และสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดเวที “Wake us…ปลุกพลังคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง” เพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษา ให้สามารถทำงานสร้างเสริมสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และชุมชนเขตเมืองได้

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของบริบททางประชากร เศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่เขตเมือง ทำให้ทิศทางขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพต้องปรับตัวให้เท่าทัน สสส. เห็นความสำคัญของพลังคนรุ่นใหม่ เข้ามาเป็น หุ้นส่วน มีบทบาทขับเคลื่อนสังคม และสุขภาพร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับสากล

“เตรียมความพร้อมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และสุขภาพนั้น ต้องเริ่มสร้างพื้นฐานเรียนรู้ตั้งแต่นิสิตนักศึกษา ผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่หลากหลาย โดย สสส. พัฒนาระบบสนับสนุนที่เรียกว่า ระบบการจัดการเรียนรู้เครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ (Accountable Partners) และเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ผ่านการเรียนรู้และมีพื้นที่บ่มเพาะอย่างเป็นระบบ ในประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทางกาย กลุ่มเปราะบาง อาชีวอนามัยในชุมชนฯลฯ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้จริง” ดร.ประกาศิต กล่าว

รศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน 3 แห่ง เขตสาทร กรุงเทพฯ พบว่า คนในชุมชนมีความต้องการและข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์สุขภาพ และคุณภาพชีวิต เช่น การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากอัคคีภัยในชุมชน นอกจากนี้ คนในชุมชนยังอยากให้มีคนรุ่นใหม่ มาชวนเด็กเยาวชนในชุมชนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จึงร่วมกับ สสส. พัฒนากระบวนการ และเครื่องมือที่จะทำให้คนรุ่นใหม่และคนชุมชนร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันได้จริง

น.ส.ดาริษา ทรัพย์พรมราช ตัวแทนคนรุ่นใหม่จากม.ราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า โครงการนี้ตอบโจทย์กับความต้องการของตนเองที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคนในชุมชนให้ดีขึ้น น่าอยู่ ปลอดภัย เป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ โดยในฐานะคนรุ่นใหม่จะทำงานประสาน เติมเต็มในประเด็นที่ชุมชนยังขาดองค์ความรู้สำหรับการจัดการประเด็นปัญหาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชน


You must be logged in to post a comment Login