วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

M–CHAI ตอกย้ำความภาคภูมิใจ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ประจำปี 2566 ด้วยเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA

On November 14, 2023

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยใช้ชื่อ M–CHAI ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment : THSI” ครั้งแรกในปี พ.ศ.2562 และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M–CHAI ยังคงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” โดยได้รับเรตติ้งสูงสุดระดับ AAA ถือเป็นโรงพยาบาลแรกในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องมาถึง 5 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการสร้างผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโดดเด่นในการนำแนวคิดและกลยุทธมาพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจการให้บริการ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในพิจารณาประเมินผล “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” นับเป็นรางวัลทรงเกียรติและถือเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป


You must be logged in to post a comment Login