วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน

On September 25, 2023

สสส. ปลื้ม นวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ส่งต่อชุดความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล สู่ประชาชนกว่า 15 ล้านคน 83% พึงพอใจ-ได้รับประโยชน์-แก้ปัญหาตรงจุด

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนานวัตกรรม “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ระบบคลังข้อมูลสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น นำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล อาทิ จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เพื่อใช้เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มุ่งเป้าให้เป็นต้นแบบแพลตฟอร์มคลังข้อมูลสุขภาพ (Data Hub)

นางเบญจมาภรณ์ กล่าวต่อว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 10 แห่ง ร่วมกันยกระดับให้ Persona Health สื่อเฉพาะคุณ เป็นระบบคัดกรองข้อมูลคุณภาพ โดยนำไปเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สปสช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

“ปี 2566 นี้สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลได้ถึง 15,086,575 คน/ครั้ง ในจำนวนนี้ เกิดความพึงพอใจต่อความรู้จาก สสส. ถึง 83% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่สนใจขยายฐานประโยชน์ความรู้สุขภาวะ สสส. สามารถเชื่อมต่อระบบได้ที่https://data.thaihealth.or.th/dataset/persona-health ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว


You must be logged in to post a comment Login