วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

รร.เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ฯ เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติฯ ร่วมทำบุญ เพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ

On June 7, 2023

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ  ในโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดให้มีการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคมนี้ ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  พัทยา ชลบุรี ในการนี้ได้รับพระมหาก จากสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ โครงการฯ อีกด้วย  

ซึ่งท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ โทร 081 723 5949   หรือทำบุญบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นางสาววรรณวนัช  กันพรม ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  เปิดเผยว่า โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ ซึ่งได้แก่เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก  ซึ่งต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด โรงเรียนฯ ต้องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเหล่านี้ได้พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอิสระในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากการเรียนรู้และอบรมวิชาชีพ แล้วทางโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กพิเศษมีความชำนาญยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษฯกว่า 170 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นับว่าเป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่จัดการศึกษา อบรมสั่งสอน รวมทั้งส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ยังคงมีความต้องการรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆหรือผู้มีจิตศรัทราทั่วไปทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทุนการศึกษา และข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับนักเรียนของเรา

ด้วย ตระหนักถึงความสำคัญประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สามารถขัดเกลาอุปนิสัย ยกระดับจิตใจของเด็กและเยาวชน ด้วยการขัดเกลากิเลส คือความโลภ ความโกธร ความหลง ของตนเองให้เบาบางลงโดยฟังเทศน์มหาชาติ และร่วมกิจกรรมทางศาสนาเสียสละและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โดยศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่  ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาการคนพิการ ต. หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)  นายกเมืองพัทยา และชุมชนในเขตเมืองพัทยา จัดโครงการ

“เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาและสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน บุคคลทั่วไป เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรชาดก และเพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาสำหรับคนพิการที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่

โดยจะจัดให้มีงาน “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” ขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา  8.30 น. – 16.00 น.  ณ หอประชุมบัวหลวง ศูนย์ประชุมมหาไถ่  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ได้รับ พระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร ถวายประธานสงฆ์ โครงการฯ “เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ”  อีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก” เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้แล้วตั้งแต่วันนี้หรือสอบถามได้ที่  นางอัจจิมา  ชวลิตธำรง โทรศัพท์ 081 723 5949 หรือ 038 411 384  หรือบริจาคโดยตรงได้ที่  ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ ประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5  โดยนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

“สำหรับประเพณีการเทศน์มหาชาติ หรือการเทศน์มหาเวสสันดรชาดก เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่สืบสานกันมาต่อเนื่องตั้งแต่โบราณซึ่งปรากฏในสังคมไทยทุกภูมิภาค การเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าเคยเป็นอดีตชาติของ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาประสูติเป็น “พระพุทธเจ้า” ตามความเชื่อที่ได้รับรู้ต่อ ๆ กันมา เป็นการเล่าเรื่องราวทั้งสิ้น “สิบสามตอน “ หรือที่เรียกกันว่า  ”กัณฑ์” คือมีตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13 ที่บอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร ซึ่งการนำเรื่องพระเวสสันดรชาดก ถ่ายทอดผ่านพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่น เกิดความตระหนักในหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนำข้อคิดจากการฟังพระธรรมเทศนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” ผู้จัดการ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวในท้ายสุด


You must be logged in to post a comment Login