วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พม. เปิด “โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม”

On March 30, 2023

วันนี้ (30 มี.ค. 66) เวลา 08.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม” ภายใต้ธีมงาน “โอบอุ่น เพราะรักแบ่งปันได้” เพื่อมุ่งให้สตรีพิการ เด็กหญิงพิการ และประชาชนทุกกลุ่มในสังคม มีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ด้วยการแสดงศักยภาพและนวัตกรรมด้านคนพิการ ตลอดจนการสานพลังความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมมีความมั่นคงในชีวิต” โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สำหรับคนพิการจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค และการส่งเสริมความเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of Person with Disabilities: CRPD)

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ขับเคลื่อน โครงการเสริมพลังสตรีพิการสู่คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม” ภายใต้ธีมงาน “โอบอุ่น เพราะรักแบ่งปันได้” เป็นโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นเดือนแห่ง “วันสตรีสากล” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมที่มีต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปัญหาความรุนแรงในสังคมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม อีกทั้งสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่าย

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง “โอบอุ่น : พลังใจ ครอบครัว รอยยิ้ม คนพิการ” โดย คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ และน้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (สาวน้อยคิดบวก) คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ กล่าวในประเด็น “ความเสมอภาคกับบทบาทสตรีพิการ” พร้อมรับชมการแสดงศักยภาพน้องๆ เด็กพิการ รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับ “แนวโน้มประชากรโลก และคุณภาพสตรีที่เท่าเทียม” โดย คุณดวงกมล พรชำนิ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการบริหารจัดการโครงการ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA) ตลอดจนการสาธิตการทำงานของพนักงานคนพิการ นวัตกรรมด้านคนพิการ อาทิ 1) “สุขใจ สบายจิต ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข ด้วยเครื่อง Biofeedback กับโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต” 2) ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (DSS TU) 3) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด และ 4) บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


You must be logged in to post a comment Login