วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประมูลมหาวิทยาลัยเอเชียน. . .ทราบแล้วเปลี่ยน

On February 28, 2023

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 28 ก.พ. 66 )

การขายทรัพย์สินด้วยการประมูลนั้น มักไม่ค่อยได้ยินมากนักในประเทศไทย ยิ่งเป็นกรณีการประมูลมหาวิทยาลัยเสียด้วย ยิ่งคงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และขณะนี้มหาวิทยาลัยเอเชียนกำลังได้รับการจัดประมูล

มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University – Asian U) มีชื่อเดิมว่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian University of Science and Technology – Asian UST) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเอเชียนได้ขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ และมีคำสั่งเลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียนตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียนก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างลอร์ด โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ อิมพีเรียล มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

ที่ผ่านมามีหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor Degree) Bachelor of Business Administration in Business Services หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ (B.B.A., Business Services) มี 5 กลุ่มวิชาเลือกด้านการเงิน (Finance) ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ )International Business) ด้านการตลาด (Marketing)

ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management) ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม (B.Sc., Technology and Engineering Management) 4 กลุ่มวิชาเลือกได้แก่ ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management) ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) ด้านการจัดการโครงการ (Project Management) ด้านการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network Management)

Bachelor of Arts in Digital Content หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) (B.A., Digital Content) มี 3 กลุ่มวิชาเลือกได้แก่ ด้านแอนิเมชัน (Animation) ด้านการออกแบบเกม (Game Design) ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

ที่ผ่านมาการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเอเชียน จะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 4 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับการเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดเวลาของการศึกษาเล่าเรียน มีทั้งการเรียนในมหาวิทยาลัยของตนเอง และการเรียนวิชานอกมหาวิทยาลัยได้พบปะเพื่อนนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ มีการร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมรมของมหาวิทยาลัย การเล่นกีฬา หรือการพบปะกับเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

นิสิตมหาวิทยาลัยเอเชียนส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศและต่างจังหวัดจะพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย การพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบประวัติ เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เข้าพักหอพัก หอพักเป็นลักษณะอาคาร 4 วิง สูง 4 ชั้น จะแบ่งออกเป็น หอพักหญิง 2 หอ ได้แก่ U1 และ U2 และหอพักชาย 2 หอ ได้แก่ U3 และ U4

สำหรับการจัดประมูลที่ดินและอาคารของมหาวิทยาลัยเอเชียน ดำเนินการโดย คุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการอำนวยการ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด  จะจัดประมูลมหาวิทยาอาเซียน

บริษัท ควอลิตี้ อ๊อกชั่น จำกัด (QA) จัดประมูลที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้น ด้วยเป็นที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาทำโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบหรือสำหรับซื้อลงทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor Development) หรือ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเสนอขายที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ทางบริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้แต่งตั้งให้ QA ใช้วิธียื่นซองประมูลราคาในการขาย

โดยที่ราคาประเมิน ณ วันที่ 26 มกราคม 2566 ซึ่งได้ทำการประเมินโดยบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) ประเมินไว้ที่ราคา 1,139,570,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเริ่มประมูลราคาแบบไม่มีราคาขั้นต่ำสำหรับท่านผู้สนใจประสงค์ซื้อกำหนดราคาได้

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อ QA เพื่อดูรายงานการประเมินโดย AREA เพื่อท่านจะได้ศึกษาและพิจารณาในรายละเอียดอย่างตรงไปตรงมา หากท่านสนใจที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม และยื่นซองประมูลราคาในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงาน บริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งเลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณปัทมา โทร.081-560-4446 หรือ 02-295-3905


You must be logged in to post a comment Login