วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

เลื่อนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป 3 เดือน

On June 28, 2022

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย    

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 28 มิ.ย.  65)

เพื่อผ่อนคลายความ “ตึงเครียด” จากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงมีการ “ซื้อเวลา” ด้วยการออกราชกิจจาประกาศ เลื่อนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป 3 เดือน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวถึงข่าวที่มีราชกิจจาออกประกาศ เลื่อนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป 3 เดือน ว่าถือเป็นการผ่อนคลายความรีบเร่งในการจัดเก็บ ซึ่งหลายฝ่ายยังไม่พร้อม ทั้งนี้มีรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษามาแสดงไว้ในที่นี้ด้วย

ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ดังนี้

1.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 52 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และข้อ 3 ของกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดังนี้

2.1 งวดที่หนึ่ง จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

2.2 งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

2.3 งวดที่สาม จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

3. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

4. ขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำ นักงานที่ดินสาขา ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอัตราปกติ 100% (จากที่เคยลดไป 90%)  อย่างไรก็ตาม ดร.โสภณ มีความเห็นว่าอัตราภาษีนี้ต่ำมาก และเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของที่ดิน ซึ่งพึงมีเพื่อนำเงินมาพัฒนาท้องถิ่น

การหลบเลี่ยงต่างๆ จะยังความไม่สง่างามแก่เจ้าของที่ดินได้


You must be logged in to post a comment Login