วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมือง

On June 27, 2022

มรภ.สวนสุนันทา เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ วัดประชาระบือธรรม ต้นแบบห้องเรียนชุมชนกลางเมือง กทม. สร้างอาชีพและรายได้ด้วยตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นตัวอย่างชุมชนหนึ่งจาก 43 ชุมชนในเขตดุสิต ซึ่งประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานรัฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมเมืองที่เกิดขึ้น จึงทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานครขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง โดยใช้กระบวนการการรวบรวมข้อมูลภาคสนามในลักษณะของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประเมินผลโดยใช้บันไดคุณภาพชีวิต และกระบวนการมีส่วนร่วม AIC (Appreciation Influence Control) พบว่าปัญหาที่ชุมชนวัดประชาระบือธรรมต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านในชุมชนวัดประชาระบือธรรมให้ได้มากที่สุด เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยประยุกต์ มีชาวบ้านสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก “กลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม” จำนวนมาก ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้มาจนถึงปัจจุบัน และอีกโครงการหนึ่งที่เป็นการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ คือ โครงการประยุกต์หลักธรรมตามวิถีชีวิตเยาวชน 84 คนพอเพียงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน เป็นโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล ก็ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

รศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายผลงานวิจัยสู่การแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แพร่หลายมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก่อตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์รวมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสหเวชศาสตร์ วิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกของกลุ่ม และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้รวบรวมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การทำบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการเงินทุนและสวัสดิการ กระบวนการจัดการวัตถุดิบสมุนไพรด้วยแนวคิด Zero Waste ทำให้ขยะเหลือเป็นศูนย์ ด้วยการนำวัตถุดิบที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็น “ยาดมสมุนไพร Zero Waste” และน้ำมันเขียว เป็นต้น ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม) ถือเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจน รู้จักพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างยั่งยืน ผ่านการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นชุมชนต้นแบบของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเมือง และยกระดับผลิตภัณฑ์เป็น “ดุสิตแบรนด์” ซึ่งสำนักงานเขตดุสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนวัดประชาระบือธรรมและใช้โครงการนี้เป็นชุมชนต้นแบบ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตต่อไป

ด้านดร.นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเสริมว่า สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดกระบวนการผ่านการบริการวิชาการต่อยอดสู่การรวมกลุ่มผลิต “ยาหม่องพญาว่าน” ชนิดบาล์มและน้ำ ภายใต้แบรนด์ “ดุสิตระบือธรรม” ซึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องพญาว่านนี้สำหรับการนวดของกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า วัดประชาระบือธรรม และจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่ม ควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพิ่มความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์และดึงดูดใจลูกค้า และต่อยอดการขายตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย  

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านการนวดแผนไทย การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสร้างรายได้เสริม หรือจะมาใช้บริการนวดแผนไทย สามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนเมือง วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โทร. 080-2473921,084-3424747


You must be logged in to post a comment Login