วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567

ราคาค่าก่อสร้างไตรมาส 1/2565 เพิ่มขึ้น 2.41%

On June 1, 2022

คอลัมน์ :โลกอสังหาฯ

ผู้เขียน : ดร.โสภณ พรโชคชัย    

(โลกวันนี้รายวัน ประจำวันที่ 1 มิ.ย.  65)

ในฐานะที่ผมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องราคาค่าก่อสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้น 2.41%

ทั้งนี้มูลนิธิได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างอาคารมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการดำริของผมตั้งแต่สมัยที่เป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยดำเนินการครั้งแรกในปี 2543 และผมก็เป็นผู้รับผิดชอบงานนี้มาโดยตลอด แต่ในช่วงปี 2556 สมาคมฯ ไม่ได้จัดทำราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม ผมจึงรับดำเนินการในนามของมูลนิธิฯ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ สมาคมฯ ได้กลับมาดำเนินการเพิ่มเติมอีก แต่คงมีการปรับปรุงราคาเป็นรายปี หรือเป็นรายสะดวก มูลนิธิจึงยังดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินค่าทรัพย์สิน และสำหรับประชาชน และนักลงทุนทั่วไปได้ใช้ต่อไป

ในการดำเนินการของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลจากทางราชการและภาคสนามมาดำเนินการจัดทำราคาค่าก่อสร้าง และต่อไปนี้เป็นรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาค่าก่อสร้างล่าสุด (มีนาคม 2565)

            ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้                         6.76%

            ซิเมนต์                                       11.58%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       15.30%

            เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก                26.01%

            กระเบื้อง                                      6.44%

            วัสดุฉาบผิว                                   3.23%

            สุขภัณฑ์                                       1.84%

            อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา                12.02%

            วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ                         16.82%

            รวม                                        100.00%

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-ธันวาคม 2564 (ไตรมาสที่ 4 ปี 64-ไตรมาสที่ 1 ปี 65) สรุปว่ามีการเพิ่มขึ้นวัสดุต่างๆ เฉลี่ย +1.37% โดยปัจจัยสำคัญก็คือ วัสดุที่ราคาปรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้เพิ่มขึ้น +4.40% ซีเมนต์ เพิ่มขึ้น +2.1% ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพิ่มขึ้น +1.9% เหล็ก เพิ่มขึ้น +7.9% กระเบื้อง เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุฉาบผิว เพิ่มขึ้น +1.0% อุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น +2.10% วัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น +2.7% วัสดุที่มีราคาคงที่ ไม่มี วัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาลดลง สุขภัณฑ์ ลดลง -0.1% โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้:

            ดัชนีรวม                                     +4.60%

            ไม้                                             +4.40%

            ซีเมนต์                                       +2.10%

            ผลิตภัณฑ์คอนกรีต                       +1.90%

            เหล็ก                                         +7.90%

            กระเบื้อง                                    +2.70%

            วัสดุฉาบผิว                                 + 1.00%

            สุขภัณฑ์                                     – 0.10%

            อุปกรณ์ไฟฟ้า                              + 2.10%

            วัสดุก่อสร้างอื่นๆ                          + 2.70% 

ค่าวัสดุข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ราคาค่าก่อสร้างยังประกอบด้วยค่าแรง และภาษีและค่าดำเนินการต่าง ๆ ดังนั้นค่าก่อสร้างที่แท้จริง เพิ่มขึ้น +4.02% ในไตรมาสที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้:

            1. ค่าวัสดุ                                          60%             +4.02%              62.41%

            2. ค่าแรง                                          20%               0.00%              20.00%

            3. กำไร ภาษีและค่าดำเนินการ               20%             +0.00%              20.00%

                                                            100.00%                                    102.41%

            สรุป                                                                                            +2.41%

โดยสรุปแล้วการปรับราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของทางราชการของเดือนมีนาคม 2565 มีผลออกมา โดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของเดือน มีนาคม 2565

            1. พิจารณาโดยเทียบเคียงกับเดือน ธันวาคม 2564 (ธันวาคม 2564-มีนาคม 2565)

            2. จากการเทียบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน ธันวาคม 2564-มีนาคม 2565 ปรากฏราคาวัสดุก่อสร้างเมื่อวิเคราะห์แล้ว ปรับเพิ่มขึ้น +4.02% โดยราคาวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ส่วนกลุ่มวัสดุที่ราคาปรับลดลง ได้แก่ สุขภัณฑ์ ส่วนกลุ่มที่ราคาคงที่ ไม่มี เมื่อพิจารณารวมราคาวัสดุทุกกลุ่ม ภาพรวมราคาค่าวัสดุปรับเพิ่มขึ้น +4.02%

            3. ค่าแรงงาน พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            4. กำไรภาษี ค่าดำเนินการ พิจารณาเท่าเดิม ไม่มีการปรับเพิ่ม

            5. เมื่อวิเคราะห์ทั้งค่าวัสดุ และค่าแรงงาน กำไรภาษี ค่าดำเนินการ ทำให้ภาพรวมราคาค่าก่อสร้างอาคารปรับเพิ่มขึ้น +2.41% ทั้งนี้เมื่อทำการนำมาปรับราคาค่าก่อสร้างอาคารแล้ว โดยรวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

            สำหรับรายละเอียดของราคาค่าก่อสร้างอาคารเป็นดังนี้: http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php


You must be logged in to post a comment Login